FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB

 
 

IV. Economische aspecten

- Liberalisering van de binnenvaartmarkt:

Richtlijn 96/75/EG van de Raad van 19 november 1996 houdende voorschriften inzake bevrachting en prijsvorming in de sector nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren in de Gemeenschap (Pb. L. 304/12)

Wet van 3 juni 2014 betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (B.S. 12/08/2014)

 

- Bevrachtingsvoorwaarden (Wet van 5 mei 1936 op de binnenbevrachting - geconsolideerde versie)

 

- Overeenkomst voor het vervoer van Goederen over de Binnenwateren (CMNI) (Wet van 9 juni 2008 houdende instemming met het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren, gedaan te Boedapest op 22 juni 2001 (B.S. van 10/10/2008)

 

    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Sitemap Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email: