FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB ITB @ Instagram

 
 

2008


 2008: Belgisch Staatsblad & Publicatieblad van de Europese Unie

Dit summiere overzicht wil u in een oogopslag een kijk bieden op de regelgeving met betrekking tot de binnenscheepvaart die anno 2008 officieel werd gepubliceerd. Hierbij fungeren het Belgisch Staatsblad (B.S.) en het Publicatieblad van de Europese Unie (Pb. L.) als referentiekader. Onderstaande tabel heeft op geen enkel moment de intentie exhaustief te zijn.

DATUM TITEL PUBLICATIE

28 februari 2008

Verordening (EG) nr. 181/2008 van de Commissie van 28 februari 2008 tot vaststelling van een aantal bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 718/1999 van de Raad betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot, met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren (gecodificeerde versie)

Pb. L. 29-02-2008

6 maart 2008

Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996

B.S. 08-04-2008

17 april 2008

Besluit van de Waalse Regering tot omzetting van Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de geharmoniseerde ‘River Information Services’ op de binnenwateren in de Gemeenschap (Vertaling)

B.S. 24-04-2008

9 mei 2008

Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996 door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, alsmede met zijn bijlagen 1 en 2 en de bij bijlage 2 horende aanhangsels I tot en met V[1]

B.S. 13-06-2008

9 mei 2008

Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996 door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, alsmede met zijn bijlagen 1 en 2 en de bij bijlage 2 horende aanhangsels I tot en met V - Erratum

B.S. 23-06-2008

12 juni 2008

Richtlijn 2008/59/EG van de Raad van 12 juni 2008 tot aanpassing van Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië

Pb. L. 27-06-2008

29 juni 2008 Wet houdende instemming met het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI), gedaan te Boedapest op 22 juni 2001 B.S. 10-10-2008

3 juli 2008

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen

B.S. 11-08-2008

15 juli 2008

Verordening (EG) nr. 669/2008 van de Commissie van 15 juli 2008 ter aanvulling van bijlage IC van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen

Pb. L. 16-07-2008

15 juli 2008

Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996[2]

B.S. 18-08-2008

25 juli 2008 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot vaststelling van de lonen, vergoedingen en arbeidsvoorwaarden en tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen in de binnenscheepvaart B.S. 29-08-2008 - Editie 3

31 juli 2008

Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie Binnenvaart

B.S. 19-08-2008

6 augustus 2008

Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (“de algemene groepsvrijstellingsverordening”)

Pb. L. 09-08-2008

11 september 2008 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot omzetting van Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de Gemeenschap B.S. 17-09-2008

22 september 2008 Richtlijn 2008/87/EG van de Commissie van 22 september 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen Pb. L. 23-09-2008
24 september 2008 Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land Pb. L. 30-09-2008
6 oktober 2008 Koninklijk Besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de maritieme en watergebonden activiteiten B.S. 17-10-2008
22 oktober 2008 Verordening (EG) nr. 1100/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 inzake de afschaffing van controles aan de grenzen van de lidstaten voor wegvervoer en binnenvaart (Gecodificeerde versie) Pb. L 14-11-2008
 
   Basisregelgeving Belgische Binnenwateren
 Goederenvervoer over de binnenwateren
 Afvalstoffenverdrag


[1] Vlaams Gewest

[2] Waals Gewest

    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Cookiepolicy - Privacypolicy
Sitemap
Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van ITB asbl gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten