FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB ITB @ Instagram

 
 

2022


2022: Belgisch Staatsblad & Publicatieblad van de Europese Unie

Dit summiere overzicht wil u in een oogopslag een kijk bieden op de regelgeving met betrekking tot de binnenscheepvaart die in 2022 officieel werd gepubliceerd. Hierbij fungeren het Belgisch Staatsblad (B.S.) en het Publicatieblad van de Europese Unie (Pb. L) als referentiekader. Onderstaande tabel heeft op geen enkel moment de intentie exhaustief te zijn.

DATUM TITEL PUBLICATIE
 19 december 2022 VERORDENING (EU) 2022/2586 VAN DE RAAD van 19 december 2022 betreffende de toepassing van de artikelen 93, 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde soorten staatssteun in de sectoren spoorvervoer, binnenvaart en multimodaal vervoer   Pb. L. 30-12-2022
 22 november 2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over technische voorschriften voor binnenschepen en binnenvaartpersoneel   B.S. 21-12-2022
 14 december 2022 VERORDENING (EU) 2022/2495 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1380/2013 wat betreft beperkingen op de toegang tot de wateren van de Unie   Pb. L. 20-12-2022
 30 augustus 2022 Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/2387 van de Commissie van 30 augustus 2022tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/655 wat betreft de aanpassing van de bepalingen inzake de monitoring van de uitstoot van verontreinigende gassen door in gebruik zijnde interne verbrandingsmotoren die gemonteerd zijn in niet voor de weg bestemde mobiele machines, teneinde die uit te breiden tot motoren met een vermogen van minder dan 56 kW en meer dan 560 kW   Pb. L. 15-12-2022
 30 augustus 2022 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2022/2387 VAN DE COMMISSIE van 30 augustus 2022 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/655 wat betreft de aanpassing van de bepalingen inzake de monitoring van de uitstoot van verontreinigende gassen door in gebruik zijnde interne verbrandingsmotoren die gemonteerd zijn in niet voor de weg bestemde mobiele machines, teneinde die uit te breiden tot motoren met een vermogen van minder dan 56 kW en meer dan 560 kW   Pb. L. 08-12-2022
 16 september 2022 Besluit van de Vlaamse Regering over de elektronische melding van gegevens door schepen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang   B.S. 30-11-2022
 6 juni 2022 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de risicogroepen (periode 2021-2022)   B.S. 03-11-2022
 8 mei 2019 BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER nr. 128/2019 van 8 mei 2019 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2022/2025]   Pb. L. 27-10-2022
 8 mei 2019 BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER nr. 127/2019 van 8 mei 2019 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2022/2024]   Pb. L. 27-10-2022
 22 september 2022 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het vervoer via de weg en over de binnenwateren van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen   B.S. 26-10-2022
 2 september 2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de modaliteiten voor het organiseren van het openbaar personenvervoer over water   B.S. 20-10-2022
 13 oktober 2022 BESLUIT (EU) 2022/1962 VAN DE RAAD van 13 oktober 2022 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart ten aanzien van de goedkeuring van standaarden betreffende binnenschepen en rivierinformatiediensten   Pb. L. 18-10-2022
23 mei 2019 Wet houdende instemming met de wijziging van het Verdrag van 9 september 1996 inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI), aangenomen op 22 juni 2017   B.S. 18-10-2022
 10 juni 2022 BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 191/2022 van 10 juni 2022 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2022/1891]   Pb. L. 13-10-2022
 29 september 2022 BESLUIT (EU) 2022/1912 VAN DE RAAD van 29 september 2022 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Centrale Commissie voor de Rijnvaart ten aanzien van de goedkeuring van het gewijzigde Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn   Pb. L. 07-10-2022
 26 september 2022 BESLUIT (EU) 2022/1663 VAN DE RAAD van 26 september 2022 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt over de wijzigingen van de bijlagen bij de Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) en van de bijlagen bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)   Pb. L. 28-09-2022
 25 augustus 2022 Besluit van de Waalse Regering betreffende het verkrijgen en het erkennen van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot wijziging en intrekking van diverse bepalingen op dit vlak   B.S. 26-09-2022
 28 april 2019 Wet houdende instemming met het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012), gedaan te Straatsburg op 27 september 2012   B.S. 09-09-2022
 6 mei 2022 Besluit van de Vlaamse Regering over de beroepscompetenties voor binnenvaartpersoneel   B.S. 07-09-2022
 2 mei 2022 Gezamenlijke Bekendmaking - Nr. 05-2022 - Loodsen op afstand (LOA) bij stormbeloodsing   B.S. 19-08-2022
 21 maart 2022 Bekendmaking aan de scheepvaart Scheldegebied - BASS nr. 034-2022   B.S. 11-08-2022
 24 mei 2022 Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 24 september 2006 houdende vaststelling van het algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren van het Koninkrijk.   B.S. 22-07-2022
 29 juni 2022 Wet betreffende visserij en verscheidene wijzigingen van het Belgisch Scheepvaartwetboek   B.S. 19-07-2022
 11 januari 2022 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2022/1180 VAN DE COMMISSIE van 11 januari 2022 tot rectificatie van Richtlijn 2009/45/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake veiligheidsvoorschriften en normen voor passagiersschepen   Pb. L. 11-07-2022
 4 februari 2022 BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 15/2022 van 4 februari 2022 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER overeenkomst [2022/1063]   Pb. L. 30-06-2022
 2 juni 2022 Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 houdende regeling van de scheepvaart op de waterwegen in het Waalse Gewest en tot opheffing voor het Waalse Gewest van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk   B.S. 10-06-2022
 28 april 2022 Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012), gedaan te Straatsburg op 27 september 2012   B.S. 09-06-2022
 21 maart 2022 Gezamenlijke Bekendmaking nr. 03-2022 Binnenvaartpassagiersschepen   B.S. 25-05-2022
 21 maart 2022 Gezamenlijke Bekendmaking nr. 02-2022 Marifoonblokindeling VTS-Scheldegebied en bijbehorende Marifoon (werk) procedures. - B.S. 2022-05-25   B.S. 25-05-2022
 21 maart 2022 Gezamenlijke Bekendmaking nr. 01-2022. - Vaargeulen Hoofdvaargeulen Nevenvaargeulen in het beheersgebied van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit   B.S. 25-05-2022
 23 maart 2022 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de vaststelling, voor 2023-2024, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen vóór 1 juli 2023 in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die in een zwaar beroep of in de bouwsector tewerkgesteld werden en arbeidsongeschikt zijn, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, die een lange loopbaan hebben, of die tewerkgesteld waren in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering   B.S. 09-05-2022
 21 januari 2022 VLAAMSE OVERHEID — Scheepvaartdecreet   B.S. 06-05-2022
 24 maart 2022 Decreet tot instemming met de wijziging van het Verdrag van 9 september 1996 inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI), aangenomen op 22 juni 2017 en tot wijziging van het decreet van 15 juli 2008 houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, gedaan te Straatsburg, op 9 september 1996   B.S. 03-05-2022
 28 februari 2022 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Stelsel zwaar beroep 35 jaar - 60 jaar   B.S. 29-04-2022
 9 maart 2022 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot vaststelling voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022 van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of tewerkgesteld werden in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen of een lange loopbaan hebben   B.S. 28-04-2022
 9 maart 2022 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Algemeen stelsel - 62 jaar   B.S. 28-04-2022
 23 februari 2022 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Stelsel lange loopbaan - 60 jaar   B.S. 28-04-2022
 16 februari 2022 VLAAMSE OVERHEID - Mobiliteit en Openbare Werken — Besluit van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Waterweg NV tot benoeming van de leden van de examencommissie   B.S. 14-04-2022
 16 februari 2022 VLAAMSE OVERHEID - Mobiliteit en Openbare Werken — Besluit van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Waterweg NV over de inrichting van de examencommissie   B.S. 14-04-2022
 16 februari 2022 VLAAMSE OVERHEID - Mobiliteit en Openbare Werken — Besluit van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Waterweg NV over de retributies voor de examens voor het bekomen van bekwaamheidsbewijzen in de binnenvaart   B.S. 14-04-2022
 28 februari 2022 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen betreft voor een landingsbaan voor de periode 2021-2022 : recht op een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking of 1/5de loopbaanvermindering voor werknemers tewerkgesteld in een zwaar beroep, met een lange loopbaan of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 156   B.S. 14-04-2022
 23 februari 2022 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de invulling van de loonnorm voor de periode 2021-2022   B.S. 13-04-2022
 23 februari 2022 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen betreft voor een landingsbaan voor de periode van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023 : recht op een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking of 1/5de loopbaanvermindering voor werknemers tewerkgesteld in een zwaar beroep, met een lange loopbaan of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 157   B.S. 13-04-2022
 23 februari 2022 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Stelsel zwaar beroep 33 jaar - nachtarbeid - 60 jaar   B.S. 13-04-2022
 17 februari 2022 Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken   B.S. 17-02-2022
 11 februari 2022 Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 27 januari 2022 houdende de afkondiging van de instandhouding van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie   B.S. 11-02-2022
 22 november 2021 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2022/184 VAN DE COMMISSIE van 22 november 2021 tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad   Pb. L. 11-02-2022
 20 januari 2022 SPW - Decreet tot wijziging van de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen   B.S. 08-02-2022
 23 december 2021 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de ondernemingen met als activiteit sleepdiensten   B.S. 03-02-2022
 27 januari 2022 Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken   B.S. 27-01-2022
 4 februari 2021 SPW - Milieubeleidsovereenkomst betreffende de terugnameplicht voor afgewerkte oliën. — Erratum   B.S. 27-01-2022
 2 december 2021 Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit – Bass nr. 130-2021 Bekendmaking Aan de Scheepvaart Scheldegebied  B.S. 26-01-2022
 17 januari 2022 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2022/75 VAN DE COMMISSIE van 17 januari 2022 tot vaststelling van de lijst van Interreg-programmagebieden die steun kunnen ontvangen uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en externe financieringsinstrumenten van de Unie, uitgesplitst naar onderdeel en Interreg-programma in het kader van de doelstelling “Europese territoriale samenwerking”   Pb. L. 19-01-2022
 17 januari 2022 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2022/74 VAN DE COMMISSIE van 17 januari 2022 tot vaststelling van de lijst van Interreg-programma’s en het totaalbedrag van de totale steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en uit elk financieringsinstrument voor extern optreden van de Unie voor elk programma in het kader van de doelstelling “Europese territoriale samenwerking” voor de periode 2021 tot 2027 en de lijst van de bedragen die tussen de onderdelen zijn overgedragen
 Pb. L. 19-01-2022
 

   Basisregelgeving Belgische Binnenwateren
 Goederenvervoer over de binnenwateren
 Afvalstoffenverdrag

[1] Vlaams Gewest

[2] Waals Gewest

    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Cookiepolicy - Privacypolicy
Sitemap
Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van ITB asbl gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten