FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB ITB @ Instagram

 
 

2009


2009: Belgisch Staatsblad & Publicatieblad van de Europese Unie 

Dit summiere overzicht wil u in een oogopslag een kijk bieden op de regelgeving met betrekking tot de binnenscheepvaart die anno 2009 officieel werd gepubliceerd. Hierbij fungeren het Belgisch Staatsblad en het Publicatieblad van de Europese Unie als referentiekader. Onderstaande tabel heeft op geen enkel moment de intentie exhaustief te zijn.

DATUM TITEL PUBLICATIE
 10 november 2009 K.B. waarbij algemeen bindend wordt verklaard de C.A.O. van 30 april 2009 houdende oprichting van een vormingscomité  B.S. 16-12-2009
 10 november 2009 Koninklijk besluit waarbij algemeen bindend wordt verklaard de C.A.O. van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenvaart, tot wijziging van de C.A.O. van 26 november 2007 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de duw- en/of continuvaart.  B.S. 16-12-2009
31 juli 2009 Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren B.S. 27-08-2009
10 augustus 2009 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2009 betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen B.S. 21-08-2009
12 juni 2009 Richtlijn 2009/56/EG van de Commissie van 12 juni 2009 tot rectificatie, met betrekking tot de omzettingsdatum, van Richtlijn 2008/126/EG tot wijziging van Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen  Pb. L. 13-06-2009
6 mei 2009 Wet houdende diverse bepalingen: artikel 7 (aanpassing wet op de binnenbevrachting) en artikels 50 en 51 (aanpassing art. 44ter WIB 1992) B.S. 19-05-2009
30 april 2009 Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een Overlegcomité van de binnenvaart en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 tot instelling van een Oriëntatieraad bij de "Office de Promotion des Voies navigables" (Dienst voor de Bevordering van de Bevaarbare Waterwegen) B.S. 05-06-2009
24 april 2009 Richtlijn 2009/46/EG van de Commissie van 24 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen Pb. L. 30-04-2009
23 april 2009 Richtlijn 2009/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG met betrekking tot de specificatie van benzine, dieselbrandstof en gasolie en tot invoering van een mechanisme om de emissies van broeikasgassen te monitoren en te verminderen, tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG van de Raad met betrekking tot de specificatie van door binnenschepen gebruikte brandstoffen en tot intrekking van Richtlijn 93/12/EEG  Pb. L. 05-06-2009
19 maart 2009 Koninklijk besluit betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen B.S. 08-04-2009
17 maart 2009 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren B.S. 27-04-2009
4 maart 2009 2009/240/EG - Beschikking van de Commissie van 4 maart 2009 houdende toestemming voor de lidstaten om krachtens Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land bepaalde afwijkingen vast te stellen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 1327) Pb. L. 17-03-2009
26 februari 2009 Verordening (EG) nr. 169/2009 van de Raad van 26 februari 2009 houdende de toepassing van mededingingsregels op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren (Gecodificeerde versie) Pb. L. 05-03-2009          
23 januari 2009 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 19 december 2008 betreffende de River Information Services op de binnenwateren B.S. 19-02-2009
19 december 2008 Decreet betreffende de River Information Services op de binnenwateren B.S. 19-02-2009
19 december 2008 Rectificatie van Richtlijn 2009/126/EG van de Commissie van 19 december 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen Pb. L. 04-02-2009

19 december 2008

Richtlijn 2009/126/EG van de Commissie van 19 december 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen

Pb. L. 31-01-2009


   Basisregelgeving Belgische Binnenwateren
 Goederenvervoer over de binnenwateren
 Afvalstoffenverdrag


[1] Vlaams Gewest

[2] Waals Gewest

    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Cookiepolicy - Privacypolicy
Sitemap
Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van ITB asbl gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten