FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB ITB @ Instagram

 
 

Rechtspraak

Dit summiere overzicht wil u in een oogopslag een kijk bieden op de rechtspraak met betrekking tot de binnenscheepvaart die vanaf 1995 officieel werd gepubliceerd. Hierbij fungeren de Rechtspraak van de Haven van Antwerpen (RHA-JPA)  en het  Rechtskundig Weekblad (R.W. - J.T.) als referentiekader. Onderstaande tabel heeft op geen enkel moment de intentie exhaustief te zijn.
   
12 oktober 2016 Hof van justitie van de Europese Unie - Arrest dd. 12 oktober 2016 in de zaak nr. C-92/15 Curia 12-10-2016
10 oktober 2016 Hof van Cassatie - arrest nr N-20161010-4 (S.13.0125.N)  Cass. 10-10-2016
30 juni 2016 Hof van Cassatie - arrest nr N-20160630-20 (C.16.0061.N) Stradalex 30-06-2016
21 maart 2016  Hof van beroep Antwerpen: CMNI-verdrag: Een Belgisch binnenschip wordt bevracht om een lading stenen te vervoeren van België naar een Nederlandse bouwhandel Stradalex 31-05-2016
24 februari 2015 Het hof van beroep te Gent oordeelt dat het door de belastingplichtige toegepaste stelsel van forfaitaire grondslag van aanslag voor schippers-rijksinwoners toelaat om het door de verkoop van het schip geleden verlies als beroepskost in aftrek te nemen. Stradalex 6-10-2015 
27 juni 2011  quasi immuniteit van de uitvoeringsagent RABG 2014/9 
4 okt 2012 Drijvend droogdok is geen schip - gevolg voor verjaringstermijn   RABG 2014/9
3 juli 2013  Aansprakelijkheid van de schipper van de duwboot voor foute belading Europees vervoerrecht
14 juni 2012  Toepassing LLMC verdrag op binnenschepen - met noot Frank Stevens  R.W. 2013-2014,nr2 p.59
18 juni 2012 Onveilige losplaats - weigering van de schipper   Europees Vervoerrecht 
19 juni 2012  Tracking and tracing containers - geoorloofde opsporingsmethode  R.W. 2012-2013, nr 32 
14 aug. 2012  De wettelijke bergingsplicht van een gezonken schip  en zijn lading berust bij de eigenaar van het schip. Afstand van scheeps-vermogen doet hieraan geen afbreuk. Europees Vervoerrecht 
18 juni 2012 C.A.O. met langere opzegtermijn dan art. 29 Arbeidsovereenkomstenwet heeft voorrang s.11.0041.N/1
12 september 2011 Een duweenheid doet zich ten aanzien van derden als één schip voor. Wat zijn hulploon betreft, zijn ten overstaan van de berger zowel de eigenaar van de duweenheid als de eigenaar van de duwbak in solidum gehouden. Europees Vervoerrecht 2012 p 203
31 januari 2011 In de zin van het LLMC-verdrag moet onder een zeeschip begrepen worden een vaartuig bestemd om buiten de binnenwateren te varen en in die mate ontworpen is dat het de maritieme risico's van de zeevaart in zijn volle omvang kan trotseren. Europees Vervoerrecht 2011 p 524
31 januari 2011 Op een tot de kust- en estuaire vaart beperkte binnentanker zijn de bepalingen van de beslagconventie niet van toepassing en volstaat de louter allegatie van zeevordering niet om bewarend beslag te leggen. Europees Vervoerrecht, 2011, p 453
22 december 2010 Aannemen van trossen - vriendendienst is arbeidscontract niet gepubliceerd
21 juni 2011 Een retributie is de tegenprestatie voor een dienst die door de overheid wordt geleverd ten voordele van een afzonder-lijke heffingsplichtige en waarvan het bedrag evenredig is met de kostprijs van de verleende dienst - nietigverklaring van het tariefreglement 2006 van het Havenbedrijf Gent GAB Raad van State, arrest nr 214.028
13 december 2010 De bewaarders van gebrekkige zaken, in casu van de gebrekkige duwvaartsluis en van de gebrekkige achtertros van een binnenschip, die beide in oorzakelijk verband staat met de aanvaaring, zijn in solidum gehouden tot vergoeding van de slachtoffers voor het geheel van de schade. HvB Antwerpen, Eur.Vervoersrecht, 2011
7 januari 2011 De derde-houder van een cognossement kan niet beschouwd worden als een rechtsopvolger van de inlader - de uitvoering van een vervoerovereenkomst omvat een geheel van diensten die niet kunnen worden opgesplitst. Cass. 7 jan 2011, RABG 2011, p 836
21 december 2010 Planken in het water - schade aan de schroef - gebrek aan de zaak - begrip voor het beroep van binnenschipper Hof van beroep Brussel, originele tekst
1 maart 2010 wet op de rivierbevrachting - verjaring korte termijn van één jaar - aanvang europees vervoerrecht 2010 p 608
21 april 2009 een boegschroef is geen schroef maar een roer - geen extra vermogen - telt niet mee voor de toepassing van het CLNI europees vervoerrecht 2010 p 615
5 mei 2008 Wet Rivierbevrachting - verjaring binnenlands vervoer (zes maanden) - internationaal vervoer (één jaar) - misdrijf (drie jaren) T.B.H. 2009/10 - december 2009
11 januari 2007 Verontreiniging koolwaterstoffen - schipper kan zich beroepen op aansprakelijkheidsbeperking - LLMC verdrag T.B.H. 2008/7 - september 2008
27 november 2006 Beschadiging van een sluis - Schipper moet zich niet verwachten aan stootrand die door gebrek aan onderhoud uitsteekt R.D.C. 2008/7 - september 2007
12 mei 2005 Averij - bevaarbare waterweg hoort vrij te zijn van elke hindernis - aansprakelijkheid beheerder van de waterweg originele tekst van het arrest
14 januari 1998 Bevrachting onderscheid met vervoerovererenkomst - lastgeving onderscheid met commissionair - foutvracht RHA 2000, p 429 e.v.
10 mei 2005 Binnenvaart - Vrijheid van scheepvaart - sociale wetgeving met betrekking tot binnenschepen R.W. 2008-09 p 725
12 mei 2004 Aanvaring - artikel 9 § 4 bijzonder reglement voor de Beneden-Zeeschelde - voorangregel - overstekend vaartuig uitwijkverplichting - algemene regel - houdt geen verband met het eerbiedigen van de reglementsbepalingen - overstekend schip aansprakelijk. JPA, 2005 p 247 e.v.
16 oktober 2000 Vervoer over de binnenwateren - laden van geinfesteerde goederen - terecht voorbehoud van de schipper - artikel 8 rivierbevrachtingswet 1935 JPA, 2001 p 297 e.v.
30 januari 2002 Brandschade aan vervoerde goederen - de bluswerken hebben betrekking op het beheer van de lading, niet van het schip - fouten in verband met de bluswerken - aansprakelijkheid van de vervoerder JPA, 2004 p 31 e.v.
19 mei 2003 Aanvaring - een duwcombinatie vormt een eenheid - aansprakelijkheid in solidum van de eigenaar van de duwboot en de eigenaar van de duwbak ten aanzien van de derde schadelijder voor de totaliteit van de schade. JPA, 2004 p 151 e.v.
5 mei 2008 Zeeschepen en binnenschepen - autonoom baggerschip, gewoonlijk gebruikt of bestemd om op de binnenwateren winstgevende scheepvaartwerkzaamheden te verrichten - is een binnenschip in de zin van artikel 271 ZW. RHA, 2008 p 135 e.v.
9 februari 1998 Vervoer over de binnenwateren - artikel 32 lid 1 W 05.05.1936 - niet toepasselijk op scheepvaartongevallen veroorzaakt door het gebrekking beladen van het schip RHA 1999 p 107 e.v.
20 december 2007 Onrechtmatige daad - gezamelijke aansprakelijkheid van Haven van Brussel nv en Waterwegen en Zeekanaal nv, respectievelijk de bewaarder van de waterweg en de entiteit die voor het waterpeil instaat. RHA 2008 p 268
2 juni 2003 Aanvaring - raak van een schip met vaste zaak (dukdalf) - artikel 256 in fine zeewet niet toepasselijk - fouten aan boord van de duwcombinatie RHA 2008 p 3
20 december 2004 Onderscheid tussen fouten bij de behandeling van het schip en fouten bij de behandeling van de lading - aansprakelijkheid van de vervoerder RHA 2006 p 131
15 april 1999 Havenautoriteiten - bewaarder van het water van de dokken - olie in het dokwater - verantwoordelijkheid voor het opruimen van deze olie en daaraan verbonden schade Europees Vervoerrecht 2000 p 117 e.v.
28 februari 1996 Vervoer - binnenvaart - goederen - schade aan het schip door contact met de lading R.W. 1996-97 p. 193 e.v.


 

 

 

    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Cookiepolicy - Privacypolicy
Sitemap
Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van ITB asbl gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten