FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB ITB @ Instagram

 
 

2019

2019: Belgisch Staatsblad & Publicatieblad van de Europese Unie

Dit summiere overzicht wil u in een oogopslag een kijk bieden op de regelgeving met betrekking tot de binnenscheepvaart die in 2019 officieel werd gepubliceerd. Hierbij fungeren het Belgisch Staatsblad (B.S.) en het Publicatieblad van de Europese Unie (Pb. L) als referentiekader. Onderstaande tabel heeft op geen enkel moment de intentie exhaustief te zijn.


DATUM TITEL PUBLICATIE 
 20 december 2019 Koninklijk besluit ter wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de voorkoming van luchtverontreiniging door schepen en de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen   B.S. 30-12-2019
 3 december 2019 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de ondernemingen met als hoofdactiviteit geregeld vervoer van passagiers over Belgische binnenwateren (1)  B.S. 23-12-2019
 15 april 2019 Benoeming van de voorzitter en leden van de Centrale Examencommissie die belast is met de organisatie van de examens met het oog op het behalen van de bekwaamheidsbewijzen in Rijn en -binnenvaart   B.S. 31-10-2019
 17 september 2019 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1744 VAN DE COMMISSIE van 17 september 2019 betreffende de technische specificaties voor elektronische scheepsrapportering voor de binnenvaart en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 164/2010   Pb. L. 25-10-2019
 13 augustus 2019 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/1745 VAN DE COMMISSIE van 13 augustus 2019 tot aanvulling en wijziging van Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad op het gebied van oplaadpunten voor motorvoertuigen van categorie L, walstroomvoorzieningen voor binnenschepen, waterstofvoorzieningen voor het wegvervoer, aardgasvoorziening en voor het wegvervoer en de scheepvaart en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/674 van de Commissie  Pb. L. 22-10-2019
 19 juli 2019 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 8 maart 2007 betreffende binnenschepen die ook voor niet-internationale zeereizen worden gebruikt   B.S. 09-10-2019
 28 juni 2019 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van deskundigen inzake de technische voorschriften voor binnenschepen en de erkenning van scheepsmeters   B.S. 07-10-2019
 28 juni 2019 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de retributies voor prestaties inzake het certificeren en het meten van vaartuigen voor de binnenvaart   B.S. 07-10-2019
 26 juni 2019 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/1668 VAN DE COMMISSIE van 26 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen   Pb. L. 07-10-2019
 16 september 2019 BESLUIT (EU) 2019/1608 VAN DE RAAD van 16 september 2019 betreffende het namens de Europese Unie in het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart en in de Centrale Commissie voor de Rijnvaart in te nemen standpunt over de vaststelling van modellen voor beroepskwalificaties in de binnenvaart   Pb. L. 30-09-2019
 17 mei 2019 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de technische specificaties van walstroomvoorzieningen voor zeeschepen en binnenschepen   B.S. 19-09-2019
 23 mei 2019 Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren en van het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2012 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren   B.S. 13-08-2019
 8 mei 2019 Wet tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek   B.S. 01-08-2019
 14 juni 2019 VLAAMSE OVERHEID - Benoeming van de scheepsmeters   B.S. 16-07-2019
 14 juni 2019 VLAAMSE OVERHEID - Benoeming van de leden van de Commissie van Deskundigen   B.S. 16-07-2019
 14 september 2016 Rectificatie van Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG   Pb. L. 05-07-2019
 27 juni 2019 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/1118 VAN DE COMMISSIE van 27 juni 2019 betreffende het grensoverschrijdende Seine-Scheldeproject op de kernnetwerkcorridor Noordzee-Middellandse Zee en de Atlantische kernnetwerkcorridor   Pb. L. 01-07-2019
 3 mei 2019 Decreet houdende instemming met het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012), ondertekend te Straatsburg op 27 september 2012   B.S. 12-06-2019
 16 mei 2019 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter omzetting van Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG   B.S. 31-05-2019
 3 mei 2019 Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van de Franse Republiek, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest inzake de aanleg van de Grensleie tussen Deûlémont in Frankrijk en Menen in België, ondertekend in Brussel op 19 november 2018   B.S. 28-05-2019
 20 februari 2019 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/838 VAN DE COMMISSIE van 20 februari 2019 inzake de technische specificaties voor tracking- en tracingsystemen voor schepen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 415/2007   Pb. L. 24-05-2019
 25 januari 2019 Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie stuurman binnenscheepvaart   B.S. 13-05-2019
 25 januari 2019 Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie schipper binnenscheepvaart   B.S. 13-05-2019
 3 april 2019 Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de nadere regels en modaliteiten voor het indienen van de in artikel 275⁵, § 4, zevende lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde verklaring   B.S. 16-04-2019
 27 maart 2019 Vlaamse Overheid — Gezamenlijke Bekendmaking. — Nr. 02-2019. — Alleenvaart op de Beneden-Zeeschelde   B.S. 09-04-2019
 13 december 2018 Vlaamse Overheid — Gezamenlijke Bekendmaking. — Nr. 06-2018 Gevaarlijke stoffen melding aan de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit   B.S. 13-02-2019
 25 januari 2019 De Vlaamse Waterweg nv.—Besluit van de Raad van Bestuur houdende de wijziging van het Besluit van de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg nv houdende de vaststelling van scheepvaartgelden
voor de zondagsbediening
 
 B.S 07-02-2019
 21 december 2018 Ministerieel besluit tot aanwijzing van de bevoegde autoriteit
voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
 
 B.S. 23-01-2019
 21 december 2018 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang wat betreft de aanwijzing van de bevoegde autoriteiten   B.S. 23-01-2019
 13 december 2018

Besluit van de Waalse Regering tot omzetting van Richtlijn 2016/1629/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 14 september 2016 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG

 B.S. 18-01-2019

   Basisregelgeving Belgische Binnenwateren
 Goederenvervoer over de binnenwateren
 Afvalstoffenverdrag


[1] Vlaams Gewest

[2] Waals Gewest

     Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Cookiepolicy - Privacypolicy
Sitemap
Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van ITB asbl gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten