FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB

 
 

2020


2020: Belgisch Staatsblad & Publicatieblad van de Europese Unie

Dit summiere overzicht wil u in een oogopslag een kijk bieden op de regelgeving met betrekking tot de binnenscheepvaart die in 2020 officieel werd gepubliceerd. Hierbij fungeren het Belgisch Staatsblad (B.S.) en het Publicatieblad van de Europese Unie (Pb. L) als referentiekader. Onderstaande tabel heeft op geen enkel moment de intentie exhaustief te zijn.

DATE TITRE PUBLICATION
 6 september 2020 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het geregeld vervoer van passagiers over Belgische binnenwateren   B.S. 24-09-2020
 22 augustus 2020 Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken   B.S. 22-08-2020
 22 juni 2020 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016 inzake de herziening van de waarborg van een compenserende vergoeding - bijkomend pensioen   B.S. 03-08-2020
 15 juli 2020 VERORDENING (EU) 2020/1056 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 juli 2020 inzake elektronische informatie over goederenvervoer   Pb. L. 31-07-2020
 28 juli 2020 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2020/1122 VAN DE COMMISSIE van 28 juli 2020 betreffende de erkenning van DNV GL AS als classificatiebureau voor binnenschepen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad   Pb. L. 30-07-2020
 15 juli 2020 VERORDENING (EU) 2020/1040 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 juli 2020 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1628 wat de overgangsbepalingen ervan betreft met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID‐19-crisis    Pb. L. 17-07-2020
 12 juni 2020 Ministerieel besluit tot het bepalen van nadere modaliteiten inzake de heropstart van opleidingen en testen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren   B.S. 14-07-2020
 6 juli 2020 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2020/980 VAN DE COMMISSIE van 6 juli 2020 tot machtiging van Duitsland om af te wijken van de technische voorschriften van de bijlagen II en V bij Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de passagiersschepen Innogy en Alsterwasser   Pb. L. 09-07-2020
 28 februari 2020 Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 tot erkenning van de beroepskwalificatie schipper binnenscheepvaart   B.S. 09-07-2020
 28 februari 2020 Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 tot erkenning van de beroepskwalificatie stuurman binnenscheepvaart   B.S. 09-07-2020
 18 juni 2020 Wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek wat de Belgische gezagsschepen betreft   B.S. 08-07-2020
 30 juni 2020 Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken   B.S. 30-06-2020
 28 februari 2020 Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie matroos binnenscheepvaart   B.S. 25-06-2020
 7 mei 2020 Koninklijk besluit ter implementatie van de privaatrechtelijke aangelegenheden van het Belgisch Scheepvaartwetboek   B.S. 03-06-2020
 25 mei 2020 VERORDENING (EU) 2020/698 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 mei 2020 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving 

 Pb. L. 27-05-2020

 

 Nieuwsbericht

 9 april 2020 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de eindejaarspremie   B.S. 26-05-2020
 24 april 2020 Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de nadere regels en modaliteiten voor het indienen door de ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid van de in artikel 275⁵, § 4, zevende lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde verklaring 

 B.S. 30-04-2020

 6 april 2020 Koninklijk besluit betreffende de gedeeltelijke inwerkingtreding van het Belgisch Scheepvaartwetboek   B.S. 14-04-2020
 26 maart 2020 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de artikelen 69 tot 71 van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure betreffende de personen als bedoeld in artikel 75, eerste lid, van dezelfde ordonnantie   B.S. 07-04-2020
 3 april 2020 Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake binnenvaart   B.S. 03-04-2020
 6 maart 2020 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen 2019-2020   B.S. 01-04-2020
 20 januari 2020 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/474 VAN DE COMMISSIE van 20 januari 2020 betreffende de Europese scheepsrompendatabank   Pb. L. 01-04-2020
 20 januari 2020 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/473 VAN DE COMMISSIE van 20 januari 2020 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de normen voor gegevensbanken voor EU-kwalificatiecertificaten, dienstboekjes en logboeken   Pb. L. 01-04-2020
 5 juni 2019 Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere reglementen die van toepassing zijn op de waterwegen en grote waterbouwkundige kunstwerken, zoals bepaald in bijlagen I en II van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 houdende regeling van de scheepvaart op de waterwegen in het Waalse Gewest   B.S. 01-04-2020
 19 november 2019 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/411 VAN DE COMMISSIE van 19 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/45/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen, wat betreft de veiligheidseisen voor passagiersschepen die voor binnenlandse reizen worden gebruikt   Pb. L. 19-03-2020
 29 januari 2020 Besluit van de raad van bestuur van de Vlaamse Waterweg nv betreffende de tarifering en digitalisering van waterwegenvergunningen in de vorm van een waterwegenvignet   B.S. 11-02-2020
 14 januari 2020 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/182 VAN DE COMMISSIE van 14 januari 2020 betreffende modellen voor beroepskwalificaties in de binnenvaart   Pb. L. 11-02-2020
 7 januari 2020 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de risicogroepen   B.S. 20-01-2020
 7 januari 2020 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen betreft voor een landingsbaan voor de periode 2019-2020   B.S. 17-01-2020
 2 augustus 2019 GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2020/12 VAN DE COMMISSIE van 2 augustus 2019 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft normen betreffende competenties en de overeenkomstige kennis en vaardigheden voor praktijkexamens, de goedkeuring van simulatoren en medische geschiktheid  Pb. L. 10-01-2020
 

   Basisregelgeving Belgische Binnenwateren
 Goederenvervoer over de binnenwateren
 Afvalstoffenverdrag


[1] Vlaams Gewest

[2] Waals Gewest

     Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Cookiepolicy - Privacypolicy
Sitemap
Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email:
Deze website maakt gebruik van cookies De website van ITB asbl gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten