FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB ITB @ Instagram

 
 

2020


2020: Belgisch Staatsblad & Publicatieblad van de Europese Unie

Dit summiere overzicht wil u in een oogopslag een kijk bieden op de regelgeving met betrekking tot de binnenscheepvaart die in 2020 officieel werd gepubliceerd. Hierbij fungeren het Belgisch Staatsblad (B.S.) en het Publicatieblad van de Europese Unie (Pb. L) als referentiekader. Onderstaande tabel heeft op geen enkel moment de intentie exhaustief te zijn.

DATUM TITEL PUBLICATIE
 11 december 2020 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken   B.S. 18-12-2020
 20 november 2020 Decreet tot instemming met de wijziging van het Verdrag van 9 september 1996 inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI), aangenomen op 22 juni 2017 door de Conferentie van Verdragsluitende Partijen, alsmede van zijn bijlage 2 en van de bij bijlage 2 horende aanhangsels I tot en met V   B.S. 14-12-2020
 2 oktober 2020 GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2020/1833 VAN DE COMMISSIE van 2 oktober 2020 tot aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad    Pb. L. 04-12-2020
 28 november 2020 Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken   B.S. 29-11-2020
 4 november 2020 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2020 inzake milieuvriendelijke scheepvaart   B.S. 17-11-2020
 11 november 2020 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2020/1675 VAN DE COMMISSIE van 11 november 2020 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2323 tot vaststelling van de Europese lijst van scheepsrecyclinginrichtingen uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad   Pb. L 12-11-2020
 20 oktober 2020 VLAAMSE OVERHEID - Mobiliteit en Openbare Werken — Gezamenlijke Bekendmaking nr. 05-2020 - Begrenzingen parallelle routes langs de hoofdvaargeulen   B.S. 12-11-2020
 20 oktober 2020 VLAAMSE OVERHEID - Mobiliteit en Openbare Werken — Gezamenlijke Bekendmaking nr. 04-2020. — Verduidelijking van de artikelen 9, vierde lid onder c en artikel 13 van het Scheepvaartreglement Westerschelde (SRW)   B.S. 12-11-2020
 29 oktober 2020 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2020/1629 VAN DE RAAD van 29 oktober 2020 waarbij Frankrijk overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 2003/96/EG wordt gemachtigd een verlaagd belastingtarief toe te passen op stroom die rechtstreeks wordt geleverd aan schepen die op een ligplaats in een haven zijn afgemeerd   Pb. L. 04-11-2020
 1 november 2020 Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken   B.S. 01-11-2020
 28 oktober 2020 Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken   B.S. 28-10-2020
 12 oktober 2020 BESLUIT (EU) 2020/1508 VAN DE RAAD van 12 oktober 2020 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (Cesni) en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) ten aanzien van de vaststelling van standaarden betreffende technische voorschriften voor binnenschepen   Pb. L. 19-10-2020
 18 juni 2020 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren   B.S. 12-10-2020
 1 oktober 2020 BESLUIT (EU) 2020/1421 VAN DE RAAD van 1 oktober 2020 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt met betrekking tot de wijzigingen van de bijlagen bij de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) en van de bijlagen bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)   Pb. L. 09-10-2020
 4 september 2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang   B.S. 07-10-2020
 4 september 2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 betreffende de technische specificaties van walstroomvoorzieningen voor zeeschepen en binnenschepen, wat betreft de technische specificaties van walstroomvoorzieningen voor binnenschepen   B.S. 05-10-2020
 21 september 2020 Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies inzake scheepvaart 

 B.S. 28-09-2020

 Overzicht van retributies

 6 september 2020 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het geregeld vervoer van passagiers over Belgische binnenwateren   B.S. 24-09-2020
 15 juli 2020 Koninklijk besluit inzake milieuvriendelijke scheepvaart   B.S. 21-08-2020
 22 juni 2020 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016 inzake de herziening van de waarborg van een compenserende vergoeding - bijkomend pensioen   B.S. 03-08-2020
 15 juli 2020 VERORDENING (EU) 2020/1056 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 juli 2020 inzake elektronische informatie over goederenvervoer   Pb. L. 31-07-2020
 28 juli 2020 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2020/1122 VAN DE COMMISSIE van 28 juli 2020 betreffende de erkenning van DNV GL AS als classificatiebureau voor binnenschepen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad   Pb. L. 30-07-2020
 15 juli 2020 VERORDENING (EU) 2020/1040 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 juli 2020 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1628 wat de overgangsbepalingen ervan betreft met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID‐19-crisis  

 Pb. L. 17-07-2020

 

 Schema

 12 juni 2020 Ministerieel besluit tot het bepalen van nadere modaliteiten inzake de heropstart van opleidingen en testen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren   B.S. 14-07-2020
 6 juli 2020 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2020/980 VAN DE COMMISSIE van 6 juli 2020 tot machtiging van Duitsland om af te wijken van de technische voorschriften van de bijlagen II en V bij Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de passagiersschepen Innogy en Alsterwasser   Pb. L. 09-07-2020
 28 februari 2020 Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 tot erkenning van de beroepskwalificatie schipper binnenscheepvaart   B.S. 09-07-2020
 28 februari 2020 Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 tot erkenning van de beroepskwalificatie stuurman binnenscheepvaart   B.S. 09-07-2020
 18 juni 2020 Wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek wat de Belgische gezagsschepen betreft   B.S. 08-07-2020
 28 februari 2020 Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie matroos binnenscheepvaart   B.S. 25-06-2020
 7 mei 2020 Koninklijk besluit ter implementatie van de privaatrechtelijke aangelegenheden van het Belgisch Scheepvaartwetboek   B.S. 03-06-2020
 25 mei 2020 VERORDENING (EU) 2020/698 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 mei 2020 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving 

 Pb. L. 27-05-2020

 

 Nieuwsbericht

 9 april 2020 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de eindejaarspremie   B.S. 26-05-2020
 24 april 2020 Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de nadere regels en modaliteiten voor het indienen door de ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid van de in artikel 275⁵, § 4, zevende lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde verklaring 

 B.S. 30-04-2020

 6 april 2020 Koninklijk besluit betreffende de gedeeltelijke inwerkingtreding van het Belgisch Scheepvaartwetboek   B.S. 14-04-2020
 26 maart 2020 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de artikelen 69 tot 71 van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure betreffende de personen als bedoeld in artikel 75, eerste lid, van dezelfde ordonnantie   B.S. 07-04-2020
 3 april 2020 Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake binnenvaart   B.S. 03-04-2020
 6 maart 2020 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen 2019-2020   B.S. 01-04-2020
 20 januari 2020 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/474 VAN DE COMMISSIE van 20 januari 2020 betreffende de Europese scheepsrompendatabank   Pb. L. 01-04-2020
 20 januari 2020 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/473 VAN DE COMMISSIE van 20 januari 2020 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de normen voor gegevensbanken voor EU-kwalificatiecertificaten, dienstboekjes en logboeken   Pb. L. 01-04-2020
 5 juni 2019 Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere reglementen die van toepassing zijn op de waterwegen en grote waterbouwkundige kunstwerken, zoals bepaald in bijlagen I en II van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 houdende regeling van de scheepvaart op de waterwegen in het Waalse Gewest   B.S. 01-04-2020
 19 november 2019 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/411 VAN DE COMMISSIE van 19 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/45/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen, wat betreft de veiligheidseisen voor passagiersschepen die voor binnenlandse reizen worden gebruikt   Pb. L. 19-03-2020
 29 januari 2020 Besluit van de raad van bestuur van de Vlaamse Waterweg nv betreffende de tarifering en digitalisering van waterwegenvergunningen in de vorm van een waterwegenvignet   B.S. 11-02-2020
 14 januari 2020 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/182 VAN DE COMMISSIE van 14 januari 2020 betreffende modellen voor beroepskwalificaties in de binnenvaart   Pb. L. 11-02-2020
 7 januari 2020 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de risicogroepen   B.S. 20-01-2020
 7 januari 2020 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen betreft voor een landingsbaan voor de periode 2019-2020   B.S. 17-01-2020
 2 augustus 2019 GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2020/12 VAN DE COMMISSIE van 2 augustus 2019 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft normen betreffende competenties en de overeenkomstige kennis en vaardigheden voor praktijkexamens, de goedkeuring van simulatoren en medische geschiktheid  Pb. L. 10-01-2020
 

   Basisregelgeving Belgische Binnenwateren
 Goederenvervoer over de binnenwateren
 Afvalstoffenverdrag

[1] Vlaams Gewest

[2] Waals Gewest

     Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Cookiepolicy - Privacypolicy
Sitemap
Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van ITB asbl gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten