FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB ITB @ Instagram

 
 

2021


2021: Belgisch Staatsblad & Publicatieblad van de Europese Unie

Dit summiere overzicht wil u in een oogopslag een kijk bieden op de regelgeving met betrekking tot de binnenscheepvaart die in 2021 officieel werd gepubliceerd. Hierbij fungeren het Belgisch Staatsblad (B.S.) en het Publicatieblad van de Europese Unie (Pb. L) als referentiekader. Onderstaande tabel heeft op geen enkel moment de intentie exhaustief te zijn.

DATUM TITEL PUBLICATIE
 23 december 2021 Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken    B.S. 24-12-2021
 15 december 2021 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/2238 VAN DE COMMISSIE van 15 december 2021 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/773 wat betreft de uitfasering van specifieke gevallen voor sluitseinen   Pb. L. 16-12-2021
 3 december 2021 Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren en van het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2012 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren   B.S. 13-12-2021
 8 december 2021 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2021/2173 VAN DE COMMISSIE van 8 december 2021 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/919 wat betreft geharmoniseerde normen voor systemen voor behandeling van afvalwater, elektrisch aangedreven lenspompen, plaatjes van de bouwer en maximum laadvermogen van kleine vaartuigen   Pb. L. 09-12-2021
 24 november 2010 Rectificatie van Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004   Pb. L. 09-12-2021
 4 december 2021 Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken   B.S. 04-12-2021
 27 november 2021 Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken   B.S. 27-11-2021
 23 november 2021 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2021/2058 VAN DE RAAD van 23 november 2021
waarbij Italië wordt gemachtigd een verlaagd belastingtarief toe te passen op stroom die rechtstreeks wordt geleverd aan schepen, met uitzondering van particuliere pleziervaartuigen, die op een ligplaats in een haven zijn afgemeerd
 
 Pb. L. 26-11-2021
 3 mei 2019 Vlaamse Overheid - Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van de Franse Republiek, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest inzake de aanleg van de Grensleie tussen Deûlémont in Frankrijk en
Menen in België, ondertekend in Brussel op 19 november 2018. — Addendum
 
 B.S. 26-11-2021
 12 november 2021 Decreet houdende instemming met het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012), ondertekend te Straatsburg op 27 september 2012   B.S. 25-11-2021
 19 november 2021 Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken   B.S. 19-11-2021
 10 november 2021 Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de afkondiging van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie   B.S. 11-11-2021
 9 oktober 2021 VLAAMSE OVERHEID - Mobiliteit en Openbare Werken - Benoeming van de scheepsmeters   B.S. 03-11-2021
 28 oktober 2021 Koninklijk besluit houdende de afkondiging van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie   B.S. 29-10-2021
 18 november 2018 Verdrag tussen de Franse Republiek, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest inzake de aanleg van de Grensleie tussen Deûlémont in Frankrijk en Menen in België   B.S. 11-10-2021
 23 september 2021 Decreet houdende instemming met het Europees Verdrag inzake hoofdwaterwegen die van internationaal belang zijn (AGN), opgemaakt in Genève op 19 januari 1996   B.S. 07-10-2021
 28 september 2021 BESLUIT (EU) 2021/1743 VAN DE RAAD van 28 september 2021 betreffende het namens de Europese Unie in het regionaal stuurcomité van de Vervoersgemeenschap in te nemen standpunt over de oprichting van een technisch comité voor het vervoer over water en multimodaliteit   Pb. L. 01-10-2021
 27 september 2021 Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken    B.S. 28-09-2021
 16 juni 2021 Wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek   B.S. 06-09-2021
 26 augustus 2021 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2021/1407 VAN DE COMMISSIE van 26 augustus 2021 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/919 wat betreft de geharmoniseerde normen voor brandbestendige brandstofslangen, niet-brandbestendige brandstofslangen, buitenboordkranen en rompdoorvoeren, op binnenboorddieselmotoren gemonteerde onderdelen van het brandstof-, olie- en elektrisch systeem, en stuurwielen   Pb. L. 27-08-2021
 25 augustus 2021 Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken   B.S. 26-08-2021
 2 juli 2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 

 B.S. 17-08-2021

 1 juli 2021 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2010 betreffende de aanvullende werkloosheidsuitkering   B.S. 16-08-2021
 1 juli 2021 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016 inzake vaststelling van de werkgeversbijdragen voor administratiekosten   B.S. 16-08-2021
 30 juli 2021 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2021/1311 VAN DE COMMISSIE van 30 juli 2021 betreffende de erkenning van het Hrvatski Registar Brodova (Kroatisch scheepvaartregister) als classificatiebureau voor binnenschepen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad   Pb. L 09-08-2021
 28 april 2021 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2021/1308 VAN DE COMMISSIE van 28 april 2021 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de wijziging van de lijst van binnenwateren in de Unie en de minimale technische voorschriften voor vaartuigen   Pb. L 09-08-2021
 30 mei 2021 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, inzake het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor werknemers in de binnenscheepvaart   B.S. 02-08-2021
 30 mei 2021 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (2019-2020)   B.S. 02-08-2021
 14 juli 2021 RICHTLIJN (EU) 2021/1233 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 14 juli 2021 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/2397 wat betreft de overgangsmaatregelen voor de erkenning van certificaten van derde landen   Pb. L. 30-07-2021
 27 juli 2021 Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken   B.S. 28-07-2021
 27 mei 2021 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de syndicale premie   B.S. 22-07-2021
 24 juni 2021 VERORDENING (EU) 2021/1068 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 24 juni 2021 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1628 wat de overgangsbepalingen ervan betreft voor bepaalde machines die zijn uitgerust met motoren in de vermogensgroep van ten minste 56 kW en minder dan 130 kW, of de vermogensgroep van ten minste 300 kW, met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19 crisis 

 Pb. L. 30-06-2021

 

Schema

 21 juni 2021 BESLUIT (EU) 2021/1055 VAN DE RAAD van 21 juni 2021 over het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (het CDNI) over de vaststelling van de resolutie tot uitbreiding van het verbod op het lozen van huishoudelijk afvalwater tot binnenschepen die tussen 12 en 50 passagiers vervoeren   Pb. L. 28-06-2021
 17 juni 2021 Ordonnantie houdende instemming met de wijzigingen van het Verdrag van 9 september 1996 inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, van de Bijlagen en van de Aanhangsels (CDNI)   B.S. 25-06-2021
 23 juni 2021 Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken   B.S. 24-06-2021
 21 mei 2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering 25 mei 2018 tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang wat betreft de voorwaarden waaronder het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren is toegestaan   B.S. 16-06-2021
 7 juni 2021 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2021/922 VAN DE RAAD van 7 juni 2021 waarbij Denemarken wordt gemachtigd een verlaagd belastingtarief toe te passen op stroom die rechtstreeks wordt geleverd aan schepen die op een ligplaats in een haven zijn afgemeerd   Pb. L. 09-06-2021
 7 juni 2021 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2021/921 VAN DE RAAD van 7 juni 2021 waarbij Nederland wordt gemachtigd een verlaagd belastingtarief toe te passen op stroom die rechtstreeks wordt geleverd aan schepen die op een ligplaats in een haven zijn afgemeerd   Pb. L. 09-06-2021
 20 mei 2021 Ministerieel besluit betreffende de beroeps- of pleziervaartvaarbevoegdheidsbewijzen die aanleiding geven tot een ICC   B.S. 08-06-2021
 4 juni 2021 Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken   B.S. 07-06-2021
 12 mei 2021 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren   B.S. 25-05-2021
 20 april 2021 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, inzake de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van de statuten ervan   B.S. 18-05-2021
 18 april 2021 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de arbeidsduur   B.S. 18-05-2021
 18 april 2021 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2019 inzake de eindejaarspremie   B.S. 18-05-2021
 18 april 2021 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, inzake de waarborg van een compenserende vergoeding - bijkomend pensioen   B.S. 18-05-2021
 18 april 2021 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, inzake vaststelling van de werkgeversbijdragen voor vormingskosten   B.S. 18-05-2021
 18 april 2021 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot vervanging van bijlage 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2012 betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de binnenscheepvaart tewerkgesteld op basis van ″systeemvaart″ (″Toetredingsakte bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2012″)   B.S. 18-05-2021
 18 april 2021 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2021-2022   B.S. 18-05-2021
 7 mei 2021 Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
 B.S. 07-05-2021
 12 maart 2021 BESLUIT nr. 1/2021 VAN HET GEMENGD COMITÉ EU-ZWITSERLAND van 12 maart 2021 tot wijziging van hoofdstuk III van en de bijlagen I en II bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de vereenvoudiging van de controles en formaliteiten bij het goederenvervoer en inzake douaneveiligheidsmaatregelen [2021/714]   Pb. L. 03-05-2021
 27 april 2021 Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken    B.S. 28-04-2021
 25 maart 2021 Algemene Directie. — Collectieve Arbeidsbetrekkingen. — Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart   B.S. 26-04-2021
 24 april 2021 Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken   B.S. 25-04-2021
 9 april 2021 BESLUIT (EU) 2021/594 VAN DE RAAD van 9 april 2021 betreffende het namens de Europese Unie in het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart en in de Centrale Commissie voor de Rijnvaart in te nemen standpunt over de goedkeuring van standaarden voor beroepskwalificaties in de binnenvaart   Pb. L. 13-04-2021
 9 april 2021 BESLUIT (EU) 2021/593 VAN DE RAAD van 9 april 2021 betreffende het namens de Europese Unie in het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart en in de Centrale Commissie voor de Rijnvaart in te nemen standpunt over de goedkeuring van standaarden voor geharmoniseerde River Information Services   Pb. L. 13-04-2021
 28 maart 2021 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines   B.S. 09-04-2021
 26 maart 2021 Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken    B.S. 26-03-2021
 26 oktober 2018 BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 216/2018 van 26 oktober 2018 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER overeenkomst [2021/499]   Pb. L. 25-03-2021
 20 maart 2021 Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken   B.S. 21-03-2021
 31 januari 2021 Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België -Koopvaardij - Binnenscheepvaart - Zeevisserij - Nautische dienstverlening   B.S. 16-03-2021
 6 maart 2021 Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken   B.S. 07-03-2021
 21 september 2018 BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 195/2018 van 21 september 2018 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2021/309]   Pb. L. 04-03-2021
 6 juli 2018 BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 155/2018 van 6 juli 2018 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER overeenkomst [2021/216]   Pb. L. 25-05-2021
 5 februari 2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, wat betreft de elektronische meldplicht voor schepen die gevaarlijke goederen vervoeren   B.S. 23-02-2021
 16 februari 2021 VERORDENING (EU) 2021/267 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 februari 2021 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van het voortduren van de COVID-19-crisis in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving, en de verlenging van bepaalde in Verordening (EU) 2020/698 bedoelde perioden   Pb. L. 22-02-2021
 4 februari 2021 Milieubeleidsovereenkomst betreffende de terugnameplicht voor afgewerkte oliën   B.S. 17-02-2021
 6 februari 2021 Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken   B.S. 07-02-2021
 29 januari 2021 Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
 B.S. 29-01-2021
 21 januari 2021 Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 maart 2009 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen en ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen die investeren met het oog op de bevordering van andere vervoerswijzen dan het wegvervoer en die doelstellingen inzake de milieubescherming nastreven 

 B.S. 29-01-2021

 

Besluit Waalse Regering 12-03-2009 - geconsolideerde versie

 26 januari 2021 Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken   B.S. 26-01-2021
 14 januari 2021 Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken    B.S. 15-01-2021
 12 januari 2021 Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken   B.S. 12-01-2021
 

   Basisregelgeving Belgische Binnenwateren
 Goederenvervoer over de binnenwateren
 Afvalstoffenverdrag

[1] Vlaams Gewest

[2] Waals Gewest

 


    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Cookiepolicy - Privacypolicy
Sitemap
Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van ITB asbl gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten