FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB ITB @ Instagram

 
 

2016

2016: Belgisch Staatsblad & Publicatieblad van de Europese Unie

Dit summiere overzicht wil u in een oogopslag een kijk bieden op de regelgeving met betrekking tot de binnenscheepvaart die in 2016 officieel werd gepubliceerd. Hierbij fungeren het Belgisch Staatsblad (B.S.) en het Publicatieblad van de Europese Unie (Pb. L) als referentiekader. Onderstaande tabel heeft op geen enkel moment de intentie exhaustief te zijn.


DATUM TITEL PUBLICATIE 
 14 december 2016 Waterwegen en Zeekanaal NV. - Besluit van de Raad van Bestuur houdende de wijziging van het Besluit van de Raad van Bestuur houdende de vaststelling van scheepvaartgelden voor de zondagsbediening - nieuwe tarieven  B.S. 28-12-2016
 19 juni 2011 Koninklijk besluit betreffende de ligtijd en het bedrag van de overliggelden op het gebied van de binnenbevrachting. - Erratum  B.S. 07-03-2012
 29 juni 2016 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.
 B.S. 23-09-2016
 1 juli 2016
Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter en de leden van de centrale examencommissie belast met de organisatie van de examens met het oog op het verkrijgen van de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart. - WAALSE OVERHEIDSDIENST. 
 B.S. 20-09-2016
 14 september 2016 Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG  Pb. L.16.9.2016
 14 september 2016
VERORDENING (EU) 2016/1628 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 14 september 2016
inzake voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden voor verontreinigende gassen en
deeltjes en typegoedkeuring voor in niet voor de weg bestemde mobiele machines gemonteerde
interne verbrandingsmotoren, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1024/2012 en (EU)
nr. 167/2013, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn 97/68/EG
(Voor de EER relevante tekst)
 Pb. L.16.9.2016
 19 juni 2008  Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996  B.S. 30-08-2016
 15 juli 2016  Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het kort verzuim (werknemers binnenvaart)  B.S. 09-08-2016
 11 juli 2016  Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van een directeur bij de Federale Onderzoeksinstantie voor Scheepvaartongevallen   B.S. 04-08-2016
 12 juni 2016  Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 augustus 2003 waarbij aan de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart (PC 139) de toelating wordt verleend om sommige leerlingen-stagiairs 's nachts en/of op zondag tewerk te stellen    B.S. 27-06-2016
 14 april 2016 Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de voorzitter en leden van de Centrale Examencommissie die belast is met de organisatie van de examens met het oog op het behalen van de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart   B.S. 02-05-2016
 18 maart 2016

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving met betrekking tot de regels van politie over het verkeer op waterwegen, wat betreft bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming

 B.S. 25-04-2016
 24 februari 2016  Koninklijk Besluit houdende vaststelling van de modaliteiten van de kennisgeving inzake het in gebruik nemen van nieuw gebouwde of ingevoerde binnenschepen  B.S. 05-04-2016
 21 maart 2016 Vlaamse overheid: Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR) 1995. - Stand 1 april 2016  B.S. 21-03-2016
 21 maart 2016 Vlaamse overheid:  Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)  B.S. 21-03-2016 
 4 december 2015

Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de Commissie voor onderzoek van de Rijnschepen wat het Waalse Gewest betreft

 B.S. 2-03-2016
 8 mei 2014  Wet betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld door artikel 77 van de Grondwet. - Duitse vertaling.  B.S. 11-02-2016
 19 juni 2008 

Wet houdende instemming met het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996. - Addendum.

Deel A - Instandhouding van het tarief 

Deel B - Verantwoordelijkheid voor de reiniging van schepen

 B.S. 27-01-2016
 3 december 2015 Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren en het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2012 betreffende het binnenlands vervoer van gevaarlijke goederen over de waterweg   B.S 20-01-2016
 
   Basisregelgeving Belgische Binnenwateren
 Goederenvervoer over de binnenwateren
 Afvalstoffenverdrag


[1] Vlaams Gewest

[2] Waals Gewest

    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Cookiepolicy - Privacypolicy
Sitemap
Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van ITB asbl gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten