FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB ITB @ Instagram

 
 

2017

2017: Belgisch Staatsblad & Publicatieblad van de Europese Unie

Dit summiere overzicht wil u in een oogopslag een kijk bieden op de regelgeving met betrekking tot de binnenscheepvaart die in 2017 officieel werd gepubliceerd. Hierbij fungeren het Belgisch Staatsblad (B.S.) en het Publicatieblad van de Europese Unie (Pb. L) als referentiekader. Onderstaande tabel heeft op geen enkel moment de intentie exhaustief te zijn.


DATUM TITEL PUBLICATIE 
 7 december 2017 Besluit van de Waalse Regering van 7 december 2017 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de afvaardigingen van de Waalse Regering bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Maas en bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Schelde   B.S. 28-12-2017
 12 december 2017 Richtlijn 2017/2397 van 12 december 2017 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking van de richtlijnen 91/672/EEG en 96/50/EG van de Raad
 Pb. L 345/53 - 27-12-2017
 22 oktober 2017 Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren   B.S. 01-12-2017
 12 november 2017 Koninklijk Besluit waarin algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de havensleepvaart voor de periode 2016-2017
 B.S. 28-11-2017
 8 november 2017  Vlaamse overheid - Wijziging van het ministerieel besluit van 14 april 2016 houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de Centrale Examencommissie die belast is met de organisatie van de examens met het oog op het behalen van de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart  B.S. 22-11-2017
 26 oktober 2017
Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren en het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2012 betreffende het binnenlands vervoer van gevaarlijke goederen over de waterweg  B.S. 13-11-2017
 30 augustus 2017 Koninklijk Besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de herziening van de waarborg van een compenserende vergoeding – bijkomend pensioen  B.S. 09-10-2017
 30 augustus 2017 Koninklijk Besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de vakbondspremie  B.S. 26-09-2017
 30 augustus 2017 Koninklijk Besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de eindejaarspremie   B.S. 25-09-2017
 30 augustus 2017 Koninklijk Besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016 betreffende het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de werknemers van de binnenscheepvaart  B.S. 22-09-2017
 30 augustus 2017 Koninklijk Besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de wijze, het tijdstip en de sanctionering van de betaling van werkgeversbijdragen aan het “Fonds voor de Rijn- en binnenscheepvaart”  B.S. 22-09-2017
 30 augustus 2017 Koninklijk Besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot vaststelling van de werkgeversbijdragen voor administratiekosten  B.S. 14-09-2017
 11 augustus 2017 Koninklijk Besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de technische wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2015 betreffende het conventioneel sectoraal van werkloosheid met bedrijfstoeslag – 60/lange loopbaan  B.S. 05-09-2017
 11 augustus 2017 Koninklijk Besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de werknemers van de binnenscheepvaart  B.S. 05-09-2017
 26 juni 2017 Besluit 2017/1192 van de Raad betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (Cesni) en tijdens de plenaire zitting van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) over de vaststelling van de norm voor technische voorschriften voor binnenschepen  Pb. L. 05-07-2017

 21 april 2017

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie matroos binnenscheepvaart  B.S. 19-07-2017 
 2 mei 2017 Koninklijk Besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2003 inzake arbeidsduur  B.S. 01-06-2017
 6 maart 2017 Koninklijk Besluit betreffende de samenstelling en de  werking van de Commissie Binnenvaart   B.S. 26-05-2017 
 15 maart 2017 Koninklijk Besluit tot uitvoering van de wet van 25 december 2016 tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten  B.S. 22-03-2017
 19 juni 2008 Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996. - Addendum.  B.S. 20-02-2017
 13 februari 2017
Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies van de dienst Belgisch Scheepsregister  B.S. 23-02-2017
 23 december 2016 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 27 maart 2007 houdende de organisatie van de examens en de vaststelling van de retributies voor de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart  B.S. 03-02-2017
 25 december 2016 Wet houdende overdracht van de scheepsregistratie en scheepshypotheekbewaring   B.S. 01-02-2017
 23 december 2016 Decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van Waterwegen en Zeekanaal NV van publiek recht en nv De Scheepvaart van publiek recht.  B.S. 31-01-2017
 25 december 2016 Wet tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten  B.S. 19-01-2017

 
   Basisregelgeving Belgische Binnenwateren
 Goederenvervoer over de binnenwateren
 Afvalstoffenverdrag


[1] Vlaams Gewest

[2] Waals Gewest

    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Cookiepolicy - Privacypolicy
Sitemap
Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van ITB asbl gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten