FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB ITB @ Instagram

 
 

2015

2015: Belgisch Staatsblad & Publicatieblad van de Europese Unie


Dit summiere overzicht wil u in een oogopslag een kijk bieden op de regelgeving met betrekking tot de binnenscheepvaart die in 2015 officieel werd gepubliceerd. Hierbij fungeren het Belgisch Staatsblad (B.S.) en het Publicatieblad van de Europese Unie (Pb. L) als referentiekader. Onderstaande tabel heeft op geen enkel moment de intentie exhaustief te zijn.


DATUM TITEL PUBLICATIE 
11 december 2015 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12-12-2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. Onder meer: het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart.    B.S. 28-12-2015
9 december 2015  Besluit van de Raad van Bestuur van WenZ NV houdende de wijziging van het Besluit van de Raad van Bestuur houdende de vaststelling van scheepvaartgelden voor de zondagsbediening B.S. 23-12-2015
5 november 2015 Gezamenlijke bekendmaking - Nr. 04 2015 - Gebruik van AIS. Vlaamse overheid  B.S. 7 december 2015
23 november 2015 Besluit (EU) 2015/2176 van de Raad van 23 november 2015 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) en tijdens de plenaire zitting van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) over de vaststelling van een standaard voor technische voorschriften voor binnenschepen Pb. E. U.  25-11-2015
20 oktober 2015  M.B. betreffende de aanduiding van de bevoegde autoriteit in de zin van punt 1.5.1. van de Bijlage bij het Europees verdrag van 26 mei 2000 inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren  B.S. 25-11-2015
30 oktober 2015 K.B. waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de C.A.O. van 12 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het conventioneel sectoraal stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 60/lange loopbaan B.S. 23-11-2015
 26 oktober 2015 K.B. waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de C.A.O. van 22 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het recht op een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking of 1/5de loopbaanvermindering voor werknemers tewerkgesteld in een zwaar beroep, in een regime met nachtprestaties of met een lange loopbaan (35 jaar) B.S. 23-11-2015
 22 oktober 2015 Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)  Pb. E.U. 21-10-2015
 8 oktober 2015     Besluit (EU) 2015/1878 van de Raad tot machtiging van het Koninkrijk België en de Republiek Polen om het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI) te ratificeren en tot machtiging van de Republiek Oostenrijk om ertoe toe te treden   Pb. E.U. 21-10-2015
 10 juli 2015 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving met betrekking tot het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer en het verkeersveiligheidsbeleid, wat betreft bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming B.S. 25-08-2015
10 april 2015  K.B. waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de C.A.O. van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot vaststelling van de lonen, vergoedingen en arbeidsvoorwaarden en koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.  B.S. 15-06-2015
26 maart 2015 Benoeming leden Paritair Comité binnenscheepvaart  B.S. 14-04-2015 
06 januari 2015 Aanwijzing van de voorzitter en de leden van de examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren B.S. 24-02-2015

 
   Basisregelgeving Belgische Binnenwateren
 Goederenvervoer over de binnenwateren
 Afvalstoffenverdrag


[1] Vlaams Gewest

[2] Waals Gewest

    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Cookiepolicy - Privacypolicy
Sitemap
Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van ITB asbl gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten