FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB ITB @ Instagram

 
 

2023


2023: Belgisch Staatsblad & Publicatieblad van de Europese Unie

Dit summiere overzicht wil u in een oogopslag een kijk bieden op de regelgeving met betrekking tot de binnenscheepvaart die in 2023 officieel werd gepubliceerd. Hierbij fungeren het Belgisch Staatsblad (B.S.) en het Publicatieblad van de Europese Unie (Pb. L) als referentiekader. Onderstaande tabel heeft op geen enkel moment de intentie exhaustief te zijn.

DATUM TITEL PUBLICATIE
 29 november 2023 VLAAMSE OVERHEID - Mobiliteit en Openbare Werken - Besluit van de raad van bestuur van de Vlaamse waterweg nv over de retributies voor prestaties inzake het certificeren van vaartuigen voor de binnenvaart, inzake de bemanningsvoorschriften en de bekwaamheidsbewijzen en inzake de verklaringen over de voorschriften voor de schepen voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren   B.S. 13-12-2023
 25 augustus 2022 Besluit van de Waalse Regering betreffende het verkrijgen en het erkennen van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot wijziging en intrekking van diverse bepalingen op dit vlak. — Addendum   B.S. 21-11-2023
 30 augustus 2023 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2023/2477 VAN DE COMMISSIE van 30 augustus 2023 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de classificatie van binnenwateren in de Unie en de minimale technische voorschriften
voor vaartuigen
 
 Pb. L. 07-11-2023
 13 oktober 2023 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende diverse bepalingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen   B.S. 23-10-2023
 1 maart 2023 VLAAMSE OVERHEID - Mobiliteit en Openbare Werken - Gezamenlijke Bekendmaking nr. 01-2023. — Verplichting gebruik walstroom te Sluiskil   B.S. 09-10-2023
 11 december 2020 BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 222/2020 van 11 december 2020 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER overeenkomst [2023/2024]   Pb. L. 28-09-2023
 11 december 2020 BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER nr. 221/2020 van 11 december 2020 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER overeenkomst [2023/2023]   Pb. L. 28-09-2023
 11 december 2020 BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 220/2020 van 11 december 2020 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER overeenkomst [2023/2022]   Pb. L. 28-09-2023
 13 september 2023 VERORDENING (EU) 2023/1804 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 september 2023 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en tot intrekking van Richtlijn 2014/94/EU   Pb. L. 22-09-2023
 15 juni 2023 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het geregeld vervoer van passagiers over Belgische binnenwateren   B.S. 22-09-2023
 7 mei 2023 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot vaststelling van de lonen, vergoedingen en arbeidsvoorwaarden en koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen in de binnenvaart   B.S. 21-09-2023
 15 juni 2023 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het niet geregeld vervoer van passagiers over Belgische binnenwateren   B.S. 21-09-2023
 23 oktober 2020 BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 163/2020 van 23 oktober 2020 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER overeenkomst [2023/1738]   Pb. L. 14-09-2023
 23 oktober 2020 BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 162/2020 van 23 oktober 2020 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER overeenkomst [2023/1737]   Pb. L. 14-09-2023
 11 juni 2023 VLAAMSE OVERHEID - Mobiliteit en Openbare Werken - Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit - Bekendmaking Aan de Scheepvaart Scheldegebied - BASS nr. 059-2023   B.S. 11-09-2023
 7 mei 2023 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de duw en/of continuvaart   B.S. 08-09-2023
 23 mei 2023 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de invoeringsmogelijkheid van een regime van systeemvaart   B.S. 21-08-2023
 14 juli 2023 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang wat betreft de voorwaarden waaronder het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren is toegestaan   B.S. 28-07-2023
 25 juli 2023 BESLUIT (EU) 2023/1555 VAN DE COMMISSIE van 25 juli 2023 inzake het verlenen van toegang tot de Europese bemanningendatabank en de Europese scheepsrompendatabank voor de Zwitserse autoriteiten   Pb. L. 27-07-2023
 13 juli 2023 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart   B.S. 25-07-2023
 1 juni 2023 Ordonnantie betreffende de erkenning van beroepskwalificatie in de binnenvaart   B.S. 30-06-2023
 23 mei 2023 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet   B.S. 19-06-2023
 7 april 2023 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het niet- geregeld vervoer van passagiers over Belgische binnenwateren   B.S. 17-05-2023
 23 februari 2023 Aanwijzing van de leden van de examencommissies voor de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren en van de leden van de examencommissies voor de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren   B.S. 12-05-2023
 23 december 2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 houdende politiereglement van de Beneden-Zeeschelde en tot opheffing van het koninklijk besluit van 31 mei 1968 houdende politiereglement van de Beneden-Zeeschelde   B.S. 28-04-2023
 16 februari 2023 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020 betreffende de eindejaarspremie   B.S. 20-04-2023
 12 februari 2023 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014 nr. 122619/CO/139 tot vaststelling van de lonen, vergoedingen en arbeidsvoorwaarden en koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen in de binnenscheepvaart   B.S. 03-04-2023
 28 juni 2021 BESLUIT Nr. 2021/05 VAN HET REGIONAAL STUURCOMITÉ VAN DE VERVOERSGEMEENSCHAP betreffende de herziening van bijlage I bij het Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap [2023/697]   Pb. L. 29-03-2023
 2 maart 2023 WAALSE OVERHEIDSDIENST — Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter en de leden van de centrale Examencommissie belast met de organisatie van de examens met het oog op het verkrijgen van de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart   B.S. 17-03-2023
 21 december 2022 VLAAMSE OVERHEID - Mobiliteit en Openbare Werken - Besluit van de Raad van Bestuur houdende de aanvullende reglementen voor door De Vlaamse Waterweg beheerde waterwegen   B.S. 02-03-2023
 8 november 2022 VLAAMSE OVERHEID - Mobiliteit en Openbare Werken - Protocol. — Goedkeuring van het nieuwe Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn (“RSP“) (aangenomen door middel van een schriftelijke procedure op 8 november 2022)   B.S. 01-03-2023
 11 december 2022 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren   B.S. 02-02-2023
 16 november 2022 Vlaamse Overheid - Mobiliteit en Openbare Werken - Aanwijzing van de voorzitter van de examencommissies voor de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren en van de voorzitter van de examencommissies voor de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren   B.S. 31-01-2023
 21 december 2022 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/138 VAN DE COMMISSIE van 21 december 2022 tot vaststelling van een lijst met specifieke hoogwaardige datasets en de regelingen voor publicatie en hergebruik van die gegevens   Pb. L. 20-01-2023
 25 oktober 2019 BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 265/2019 van 25 oktober 2019 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER Overeenkomst [2023/88]
 Pb. L. 12-01-2023
 
    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Cookiepolicy - Privacypolicy
Sitemap
Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van ITB asbl gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten