FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB ITB @ Instagram

 
 

2018

2018: Belgisch Staatsblad & Publicatieblad van de Europese Unie

Dit summiere overzicht wil u in een oogopslag een kijk bieden op de regelgeving met betrekking tot de binnenscheepvaart die in 2018 officieel werd gepubliceerd. Hierbij fungeren het Belgisch Staatsblad (B.S.) en het Publicatieblad van de Europese Unie (Pb. L) als referentiekader. Onderstaande tabel heeft op geen enkel moment de intentie exhaustief te zijn.


DATUM TITEL PUBLICATIE 
 7 december 2018 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1973 VAN DE COMMISSIE van 7 december 2018 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 909/2013 betreffende de technische specificaties voor het systeem voor de elektronische weergave van binnenvaartkaarten en -informatie (Inland ECDIS) als bedoeld in Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad   Pb. L. 19-12-2018
 22 november 2018 Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 houdende regeling van de scheepvaart op de waterwegen in het Waalse Gewest en tot opheffing
voor het Waalse Gewest van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk
 
 B.S. 14-12-2018
 5 oktober 2018 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen   B.S. 12-12-2018
 6 november 2018 BESLUIT (EU) 2018/1697 VAN DE RAAD van 6 november 2018 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart in verband met de vaststelling van normen inzake technische voorschriften voor binnenschepen 

 Pb. L. 12-11-2018

 14 oktober 2018 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de invulling van de loonnorm 2017-2018  B.S. 09-11-2018
 6 november 2018 BESLUIT (EU) 2018/1663 VAN DE RAAD van 6 november 2018 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart en in de Centrale Commissie voor de Rijnvaart betreffende de vaststelling van Europese normen inzake beroepskwalificaties voor de binnenvaart   Pb. L. 08-11-2018
 27 september 2018 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren   B.S. 10-10-2018
 28 september 2018 BESLUIT (EU) 2018/1485 VAN DE RAAD van 28 september 2018 tot vaststelling van het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen met betrekking tot de wijzigingen van de bijlagen bij de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) en van de bijlagen bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)   Pb. L. 05-10-2018
 6 september 2018 Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek en het Waalse Gewest van België betreffende de verbetering van de Grensleie tussen Frankrijk en
Wallonië en de inrichting van het kanaal van Pommeroeul in Condé, ondertekend te Namen, op 19 juli 2007, en met het Aanhangsel, ondertekend te Parijs, op 2 mei 2017, bij de Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek en het Waalse Gewest van België betreffende de verbetering van de Grensleie tussen Frankrijk en Wallonië en de inrichting van het kanaal van Pommeroeul in Condé, ondertekend te Namen, op 19 juli 2007
 
 B.S. 26-09-2018
 15 juni 2018 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage II van het koninklijk besluit van 19 maart 2009 betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen, wat betreft de technische voorschriften voor alleenvarende duwbakken   B.S. 06-08-2018
 19 juni 2018 Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de Commissie voor onderzoek van de Rijnschepen wat het Waalse Gewest betreft
 B.S. 31-07-2018
 27 juni 2018 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de risicogroepen   B.S. 27-07-2018
 14 juni 2018 Vlaamse Overheid - Gezamenlijke Bekendmaking – Nr. 01/2018 Vervoer van gevaarlijke stoffen in gastankers binnen het GNB-werkingsgebied   B.S. 25-07-2018
 4 juli 2018 VERORDENING (EU) 2018/974 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 4 juli 2018 betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (codificatie)   Pb. L. 16-07-2018
 18 april 2018 GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2018/970 VAN DE COMMISSIE van 18 april 2018 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen   Pb. L. 10-07-2018
 3 juni 2018 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016 betreffende de herziening van de waarborg van een compenserende vergoeding - bijkomend pensioen   B.S. 22-06-2018
 25 mei 2018 Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang  B.S. 06-06-2018
 15 april 2018 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen
 
 B.S. 08-05-2018
 17 november 2017 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2018/674 VAN DE COMMISSIE van 17 november 2017 tot aanvulling van Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de oplaadpunten voor motorvoertuigen van categorie L, walstroomvoorzieningen voor binnenvaartschepen en tankpunten voor LNG voor het vervoer over water, en tot wijziging van die richtlijn met betrekking tot connectoren voor motorvoertuigen voor het tanken van gasvormige waterstof   Pb. L 04-05-2018
 22 maart 2018 Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het plan voor ontvangst en verwerking van de afvalstoffen van de Haven van Luik   B.S. 06-04-2018
 31 januari 2018 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen   B.S. 23-02-2018
 14 februari 2018 Besluit van de gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv
betreffende de delegatie van bevoegdheden aan de algemeen directeur
 
 B.S. 20-02-2018
 14 februari 2018 Besluit van de Raad van Bestuur houdende de wijziging van het Besluit van de Raad van Bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV houdende de vaststelling van scheepvaartgelden voor de zondagsbediening  B.S. 19-02-2018
 12 januari 2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de omschrijving van de territoriale bevoegdheid van De Vlaamse Waterweg NV   B.S. 15-02-2018
 21 december 2017 Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2012 tot uitvoering van artikel 3, § 4, van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein  B.S. 23-01-2018
 17 november 2017 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 2006 houdende vaststelling van het algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren van het Koninkrijk en van het koninklijk besluit van 19 maart 2009 betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen

 B.S. 19-01-2018

 21 december 2017 Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Dender (bladen 3/17, 7/17, 10/17, 11/17, 12/17, 14/17 en 15/17)   B.S. 15-01-2018
 21 december 2017 Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Haine (bladen 3/21, 6/21, 7/21, 8/21, 9/21, 16/21, 17/21, 20/21 en 15/16)
 B.S. 15-01-2018
 21 december 2017 Besluit van deWaalse Regering tot goedkeuring van de wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de stroomafwaartse Maas en van de Oise (bladen 1/52, 2/52, 3/52, 5/52, 6/52, 7/52, 8/52, 9/52, 10/52, 11/52, 12/52, 16/52, 17/52, 18/52, 19/52, 23/52, 24/52, 29/52, 30/52, 32/52, 34/52, 46/52, 49/52 et 50/52)   B.S. 15-01-2018
 17 december 2017 Wet van 17 december 2017 tot wijziging van de wet van 25 december 2016 tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten   B.S. 09-01-2018

   Basisregelgeving Belgische Binnenwateren
 Goederenvervoer over de binnenwateren
 Afvalstoffenverdrag


[1] Vlaams Gewest

[2] Waals Gewest

 
    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Cookiepolicy - Privacypolicy
Sitemap
Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van ITB asbl gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten