FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB

 
 

I. Politie- en scheepvaartreglement

- Koninklijk besluit van 15 oktober 1936 houdende de goedkeuring van het algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk (B.S. van 15/10/1936) - geconsolideerde versie

 

- Koninklijk besluit tot vaststelling van het algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren van het Koninkrijk (aangehaald als : Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren) (B.S. van 3/10/2006) en vervangen door:

Algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de Belgische binnenwateren van 4 april 2014 (B.S. van 18/04/2014) - geconsolideerde versie

 

Besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 houdende regeling van de scheepvaart op de waterwegen in het Waals gewest (B.S. van 26/08/2014) - geconsolideerde versie 

 

- Decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijk openbaar wegen-en waterwegendomein en diverse bepalingen betreffende het vervoer over de weg - geconsolideerde versie 

    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Sitemap Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email: