FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB

 
 

Regelgeving

2013-2014-2015-2016-2017: Belgisch Staatsblad & Publicatieblad van de Europese Unie

Dit summiere overzicht wil u in een oogopslag een kijk bieden op de regelgeving met betrekking tot de binnenscheepvaart die anno 2013 officieel werd gepubliceerd. Hierbij fungeren het Belgisch Staatsblad (B.S.) en het Publicatieblad van de Europese Unie (PB L) als referentiekader. Onderstaande tabel heeft op geen enkel moment de intentie exhaustief te zijn.


DATUM TITEL PUBLICATIE 
 22 oktober 2017 Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren   B.S. 01-12-2017
 12 november 2017 Koninklijk Besluit waarin algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de havensleepvaart voor de periode 2016-2017
 B.S. 28-11-2017
 8 november 2017  Vlaamse overheid - Wijziging van het ministerieel besluit van 14 april 2016 houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de Centrale Examencommissie die belast is met de organisatie van de examens met het oog op het behalen van de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart  B.S. 22-11-2017
 26 oktober 2017
Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren en het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2012 betreffende het binnenlands vervoer van gevaarlijke goederen over de waterweg  B.S. 13-11-2017
 30 augustus 2017 Koninklijk Besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de herziening van de waarborg van een compenserende vergoeding – bijkomend pensioen  B.S. 09-10-2017
 30 augustus 2017 Koninklijk Besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de vakbondspremie  B.S. 26-09-2017
 30 augustus 2017 Koninklijk Besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de eindejaarspremie   B.S. 25-09-2017
 30 augustus 2017 Koninklijk Besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016 betreffende het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de werknemers van de binnenscheepvaart  B.S. 22-09-2017
 30 augustus 2017 Koninklijk Besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de wijze, het tijdstip en de sanctionering van de betaling van werkgeversbijdragen aan het “Fonds voor de Rijn- en binnenscheepvaart”  B.S. 22-09-2017
 30 augustus 2017 Koninklijk Besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot vaststelling van de werkgeversbijdragen voor administratiekosten  B.S. 14-09-2017
 11 augustus 2017 Koninklijk Besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de technische wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2015 betreffende het conventioneel sectoraal van werkloosheid met bedrijfstoeslag – 60/lange loopbaan  B.S. 05-09-2017
 11 augustus 2017 Koninklijk Besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de werknemers van de binnenscheepvaart B.S. 05-09-2017
 11 augustus 2017 Koninklijk Besluit ter uitvoering van het internationaal verdrag voor controle en beheer ballastwater en sedimenten van schepen
 B.S. 30-08-2017
 26 juni 2017 Besluit 2017/1192 van de Raad betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (Cesni) en tijdens de plenaire zitting van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) over de vaststelling van de norm voor technische voorschriften voor binnenschepen  Pb. L. 05-07-2017

 21 april 2017

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie matroos binnenscheepvaart B.S. 19-07-2017 
4 mei 2017  Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 april 2003 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen B.S. 12-06-2017
2 mei 2017 Koninklijk Besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2003 inzake arbeidsduur  B.S. 01-06-2017
6 maart 2017 Koninklijk Besluit betreffende de samenstelling en de  werking van de Commissie Binnenvaart  B.S. 26-05-2017 
15 maart 2017 Koninklijk Besluit tot uitvoering van de wet van 25 december 2016 tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten B.S. 22-03-2017
19 juni 2008  Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996. - Addendum. B.S. 20-02-2017
13 februari 2017
 Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies van de dienst Belgisch Scheepsregister B.S. 23-02-2017
23 december 2016 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 27 maart 2007 houdende de organisatie van de examens en de vaststelling van de retributies voor de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart B.S. 03-02-2017
25 december 2016 Wet houdende overdracht van de scheepsregistratie en scheepshypotheekbewaring  B.S. 01-02-2017
23 december 2016 Decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van Waterwegen en Zeekanaal NV van publiek recht en nv De Scheepvaart van publiek recht. B.S. 31-01-2017
14 december 2016 Waterwegen en Zeekanaal NV. - Besluit van de Raad van Bestuur houdende de wijziging van het Besluit van de Raad van Bestuur houdende de vaststelling van scheepvaartgelden voor de zondagsbediening - nieuwe tarieven B.S. 28-12-2016
25 december 2016 Wet tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten B.S. 19-01-2017
19 juni 2011 Koninklijk besluit betreffende de ligtijd en het bedrag van de overliggelden op het gebied van de binnenbevrachting. - Erratum B.S. 07-03-2012
29 juni 2016 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.
B.S. 23-09-2016
1 juli 2016
Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter en de leden van de centrale examencommissie belast met de organisatie van de examens met het oog op het verkrijgen van de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart. - WAALSE OVERHEIDSDIENST. 
B.S. 20-09-2016
14 september 2016 Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG Pb.E.U.16.9.2016
14 september 2016
VERORDENING (EU) 2016/1628 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 14 september 2016
inzake voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden voor verontreinigende gassen en
deeltjes en typegoedkeuring voor in niet voor de weg bestemde mobiele machines gemonteerde
interne verbrandingsmotoren, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1024/2012 en (EU)
nr. 167/2013, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn 97/68/EG
(Voor de EER relevante tekst)
Pb.E.U.16.9.2016
19 juni 2008  Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996 B.S. 30-08-2016
15 juli 2016  Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het kort verzuim (werknemers binnenvaart) B.S. 09-08-2016
11 juli 2016  Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van een directeur bij de Federale Onderzoeksinstantie voor Scheepvaartongevallen  B.S. 04-08-2016
12 juni 2016  Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 augustus 2003 waarbij aan de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart (PC 139) de toelating wordt verleend om sommige leerlingen-stagiairs 's nachts en/of op zondag tewerk te stellen   B.S. 27-06-2016
14 april 2016 Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de voorzitter en leden van de Centrale Examencommissie die belast is met de organisatie van de examens met het oog op het behalen van de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart  B.S. 02-05-2016
18 maart 2016

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving met betrekking tot de regels van politie over het verkeer op waterwegen, wat betreft bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming

B.S. 25-04-2016
24 februari 2016  Koninklijk Besluit houdende vaststelling van de modaliteiten van de kennisgeving inzake het in gebruik nemen van nieuw gebouwde of ingevoerde binnenschepen B.S. 05-04-2016
21 maart 2016 Vlaamse overheid: Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR) 1995. - Stand 1 april 2016 B.S. 21-03-2016
21 maart 2016 Vlaamse overheid:  Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) B.S. 21-03-2016 
4 december 2015

Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de Commissie voor onderzoek van de Rijnschepen wat het Waalse Gewest betreft

B.S. 2-03-2016
8 mei 2014  Wet betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld door artikel 77 van de Grondwet. - Duitse vertaling.  B.S. 11-02-2016
11 december 2015 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12-12-2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. Onder meer: het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart.    B.S. 28-12-2015
19 juni 2008 

Wet houdende instemming met het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996. - Addendum.

Deel A - Instandhouding van het tarief 

Deel B - Verantwoordelijkheid voor de reiniging van schepen

 B.S. 27-01-2016
3 december 2015 Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren en het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2012 betreffende het binnenlands vervoer van gevaarlijke goederen over de waterweg  B.S 20-01-2016
9 december 2015  Besluit van de Raad van Bestuur van WenZ NV houdende de wijziging van het Besluit van de Raad van Bestuur houdende de vaststelling van scheepvaartgelden voor de zondagsbediening B.S. 23-12-2015
5 november 2015 Gezamenlijke bekendmaking - Nr. 04 2015 - Gebruik van AIS. Vlaamse overheid  B.S. 7 december 2015
23 november 2015 Besluit (EU) 2015/2176 van de Raad van 23 november 2015 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) en tijdens de plenaire zitting van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) over de vaststelling van een standaard voor technische voorschriften voor binnenschepen Pb. E. U.  25-11-2015
20 oktober 2015  M.B. betreffende de aanduiding van de bevoegde autoriteit in de zin van punt 1.5.1. van de Bijlage bij het Europees verdrag van 26 mei 2000 inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren  B.S. 25-11-2015
30 oktober 2015 K.B. waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de C.A.O. van 12 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het conventioneel sectoraal stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 60/lange loopbaan B.S. 23-11-2015
 26 oktober 2015 K.B. waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de C.A.O. van 22 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het recht op een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking of 1/5de loopbaanvermindering voor werknemers tewerkgesteld in een zwaar beroep, in een regime met nachtprestaties of met een lange loopbaan (35 jaar) B.S. 23-11-2015
 22 oktober 2015 Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)  Pb. E.U. 21-10-2015
 8 oktober 2015     Besluit (EU) 2015/1878 van de Raad tot machtiging van het Koninkrijk België en de Republiek Polen om het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI) te ratificeren en tot machtiging van de Republiek Oostenrijk om ertoe toe te treden   Pb. E.U. 21-10-2015
 10 juli 2015 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving met betrekking tot het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer en het verkeersveiligheidsbeleid, wat betreft bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming B.S. 25-08-2015
10 april 2015  K.B. waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de C.A.O. van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot vaststelling van de lonen, vergoedingen en arbeidsvoorwaarden en koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.  B.S. 15-06-2015
     
26 maart 2015 Benoeming leden Paritair Comité binnenscheepvaart  B.S. 14-04-2015 
06 januari 2015 Aanwijzing van de voorzitter en de leden van de examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren B.S. 24-02-2015
11 september 2014  Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering tot wijziging van het K.B. van 18-08-1975 houdende het reglement van politie en scheepvaart voor het kanaal van Brussel naar de Rupel en voor de haven van Brussel en van het K.B. van 15-10-1935 houdend het algemene reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk.   B.S. 26-11-2014
20 juni 2014  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering  van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, wat betreft de verdeling van de bevoegdheden overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming.   B.S. 30.07-2014
6 juni 2014 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14-12-12 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren   B.S. 15-10-2014
15 mei 2014 Besluit van de Waalse Regering houdende regeling van de scheepvaart op de waterwegen in het Waalse Gewest en tot opheffing voor het Waalse Gewest van sommige bepalingen van het K.B. van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk  B.S. 26-08-2014
15 mei 2014  Verordening 546/2014 voor maatregelen tot opleiding en omscholing van bemanning en innovatie van de schepen.  Pb E.U. 29.05.2014 
3 juni 2014  Wet tot verbod om te varen onder kostprijs en tot verplichting van een verzekering   B.S. 12 aug 2014
8 mei 2014  Wet wijzigend verjaringstermijn vordering binnen bevrachting en sanctionering van een gebrek aan exploitatievergunning  B.S. 12 aug 2014
4 april 2014  Algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren van het Koninkrijk (aangepaste en geconsolideerde versie deel 1)  B.S. 18 april 2014
4 april 2014 Algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren van het Koninkrijk (aangepaste en geconsolideerde versie deel 2) B.S. 18 april 2014 
26 december 2013 K.B. tot wijziging van het KB van 19 maart 2009 betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen (deel I) Nederlandse versie vanaf deel IV p 68. B.S. 21.01.2014 
26 december 2013 idem deel II BS 21.01.2014
26 december 2013 idem deel III  BS 21.01.2014
26 december 2013  idem deel IV BS 21.01.2014 
26 december 2013  idem deel V B.S.21.01.2014
26 december 2013  idem deel Vi B.S 21.01.2014
26 december 2013  idem deel VII  B.S. 21.01.2014
26 december 2013  idem deel VIII  B.S.21.01.2014 
7 november 2013 K.B. verbod ongeoorloofde lage prijzen en het verplicht maken van een verzekering voor het schip.  B.S. 21.11.2013 
23 mei 2013   K.B. over C.A.O.  inzake invoeringsmogelijkheid van een regime van systeemvaart B.S. 25.09.2013 
30 juli 2013  Wet diverse bepalingen - opheffing van de wet op de arbeidsovereenkomsten in de binnenvaart - toepassing van de wet van 3 juli 1978 met uitzondering van de opzegmodaliteiten B.S. 01.08.2013 
17 juni 2013  K.B. waarbij algemeen verbindend verklaard wordt de CAO i.v.m. het brugpensioen - lange loopbaan alsook de integrale verlenging ervan  B.S. 04.09.2013 
28 maart 2013  Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren B.S. 17.06.2013 p. 39033 e.v.
4 april 2013  Officieuze coördinatie in het Duits van de wet op de rivierbevrachting 5 mei 1936 B.S. 04.04.2013 p. 20771 e.v. 
8 januari 2013     KB inning en consignatie voor inbreuken op het afvalstoffenverdrag B.S. 05.03.2013, P 13536 e.v.
2011- 2012: Belgisch Staatsblad & Publicatieblad van de Europese Unie 

Dit summiere overzicht wil u in een oogopslag een kijk bieden op de regelgeving met betrekking tot de binnenscheepvaart die anno 2011 en 2012 officieel werd gepubliceerd. Hierbij fungeren het Belgisch Staatsblad (B.S.) en het Publicatieblad van de Europese Unie (PB L) als referentiekader. Onderstaande tabel heeft op geen enkel moment de intentie exhaustief te zijn.

DATUM TITEL PUBLICATIE
10 december 2012  Richtlijn 2012/49/EU tot wijziging van de bijlage II van de Richtlijn 2006/87/EG tot vaststelling van de techtnische voorschriften voor binnenschepen.  PB 10 januari 2013 
10 december 2012  Richtlijn 2012/48/EU tot wijziging van de bijlagen bij de Richtlijn 2006/87/EG tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen PB 10 januari 2013 
21 december 2012  KB wijziging organisatie van de examens en vaststelling van  de retributies voor de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en Binnenvaart  B.S. 12 februari 2013 
14 december 2012  Vlaamse Gem. Besluit ADN (vervoer van gevaarlijke goederen  over de binnenwateren)  B.S. 30 januari 2013 
21 november 2012 Vaststelling afvalbijdrage - scheepsafval - nv De Scheepvaart  B.S. 31 januari 2013 
21 november 2012 Afvalstoffenverdrag - aanpassingen losverklaring - uitsluiting pleziervaart  B.S. 21 november 2012 p 69090 e.v. 
4 oktober 2012 Authentieke tekst van het verdrag van Straatsburg inzake de beperking van aansprakelijkheid in de Binnenvaart (CLNI 2012)  CCR
6 juli 2012 Decreet Vlaams Gewest- vervoer gevaarlijke stoffen over de binnenwateren  B.S. 1 augustus 2012  
2 februari 2012  Waalse Regering - besluit betreffende het vervoer v an gevaarlijke stoffen over de binnenwateren  B.S. 23 februari 2012, p 12529 e.v.
9 maart 2007  KB houdende de bemannings-voorschriften voor de scheepvaartwegen van het Koninkrijk Geconsolideerde versie 
30 november 2011  KB  tot wijziging van het KB van 9 maart 2007 houdende de bemanningsvoorschriften - met bijlage B.S. 12 december 2011, p 72897 e.v. 
30 november 2011  KB goedkeuring wijziging Reglement scheepvaartpersoneel op de Rijn (bjilage werd wegens volumineus karakter niet weergegeven) B.S. 12 december 2011, 72591 e.v.
17 oktober 2011 KB wijziging Patentreglement Rijn - erkenning van de Hongaarse vaarbewijzen A en B en het Hongaarse radarbevoegdheidsbewijs.  B.S. 5 december 2011, 71543 e.v.
17 oktober 2011 KB wijziging Patentreglement Rijn- erkenning van het Tsjechische vaarbewijs kapitein klasse I en van het Tsjechische Radarbevoegdheids-bewijs  B.S. 5 december 2011, 71557 e.v. 
Mei 2011  Afvalstoffenverdrag (CDNI)- aangepaste versie met bijlagen Secretariaat van de CCNR 
12 oktober 2010 K.B. houdende goedkeuring van de besluiten 2008-I-17 en 2008-I-18 van 29 mei 2008 van de CCR tot wijzinging van het patentreglement Rijn met betrekking tot de erkenning van de nationale vaarbewijzen en radarbevoegheids-bewijzen (met bijlagen) B.S. van 19 augustus 2011, 47865 e.v. 
19 juni 2011  KB betreffende de ligtijd en het bedrag van de overliggelden  B.S. van 19 juli 2011, 42689 
4 juli 2011           KB tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren B.S. van 8 juli 2011, 38850 
22 juni 2011  Bekendmaking - voertaal Nederlands en Engels - marifooncommunicatie - Schelde B.S.  van 6 juli 2011 
13 mei 2011  Vlaamse overheid - decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 3 december 2009 - CDNI  B.S. van 15 juni 2011, 34684
23 april 2009 Dieselbrandstof - binnenschip - 1 januari 2011- zwavelgehalte 10 mg/kg Publicatieblad E.U. 5 juni 2009 
20 januari 2011  Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 3 december 2009- ITB als nationaal instituut B.S. van 3 maart 2011
29 december 2010  Geconsolideerde versie van de wet van 5 mei 1936 op de binnenbevrachting - ligtijd en overliggeld - delen van een dag uitgave ITB onder voorbehoud 
29 december 2010  Geconsolideerde versie  van de wet van 8 juli 1976 - exploitatievergunningen - overeenkomstig de wet diverse bepalingen van 29 december 2010   uitgave ITB onder voorbehoud

2010: Belgisch Staatsblad & Publicatieblad van de Europese Unie 

Dit summiere overzicht wil u in een oogopslag een kijk bieden op de regelgeving met betrekking tot de binnenscheepvaart die anno 2010 officieel werd gepubliceerd. Hierbij fungeren het Belgisch Staatsblad (B.S.) en het Publicatieblad van de Europese Unie (PB L) als referentiekader. Onderstaande tabel heeft op geen enkel moment de intentie exhaustief te zijn.

DATUM TITEL PUBLICATIE
25 november 2010 Waalse overheidsdienst - decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 3 december 2099 - CDNI B.S. van 9 december 2010, 76328 
29 december 2010  Wijzigingen van de wet van 8 juli 1976 betreffene de exploitatievergunning - motorvermogen in kilowatt  B.S. van 31 december 2010, 83521 
29 december 2010 Wijzigingen van de wet van 5 mei 1936 op de binnenbevrachting - overliggeld B.S. van 31 december 2010, 83522 
30 september 2010  K.B. waarbij algemeen bindend wordt verklaard de C.A.O. van 1 juni 2010 betreffende de aanvullende werkloosheidsvergoeding B.S. van 5 november 2010, 66298
1 mei 2010 Inwerkingtreding verordening  883/04 E.U.  in verband met grensoverschrijdende arbeid in internationaal vervoer  SODIWE
19 juni 2008 Wet houdende instemming met het CDNI - aanpassing financieringssysteem olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval B.S. van 27 september 2010, 59040 e.v. 
13 juni 2010  K.B. waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de CA.O. van 19 november 2009 - vastlegging van de vorm en inhoud van de arbeidsovereenkomst voor het varend personeel  B.S van 10 augustus 2010, p 51223 
13 juni 2010  K.B. waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de C.A.O. van 24 september 2009 - fonds voor bestaanszekerheid   B.S. van 10 augustus 2010, p 51226
16 maart 2010  Koninklijk Besluit houdende goedkeuring van het besluit 2007-I-10 van 31 mei 2007 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart betreffende het Patentreglement Rijn  B.S. van 21 mei 2010, p 31.406
 4 maart 2010 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter invoering van de gewestelijke politieverordening voor het kanaal en de Haven van Brussel   B.S. van 16 maart 2010, p 16560 e.v.
 4 februari 2010  Gezamelijke bekendmaking nr 01-2010 inzake gevaarlijke stoffen melding aan de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit  B.S. van 2 maart 2010, p 13580
25 januari 2010 Verordening (EU) nr  164/2010 betreffende de technische specificaties  River Information Services (RIS) op de binnenwateren van de gemeenschap  PB L van 6 maart 2010, p 1

2009: Belgisch Staatsblad & Publicatieblad van de Europese Unie 

Dit summiere overzicht wil u in een oogopslag een kijk bieden op de regelgeving met betrekking tot de binnenscheepvaart die anno 2009 officieel werd gepubliceerd. Hierbij fungeren het Belgisch Staatsblad en het Publicatieblad van de Europese Unie als referentiekader. Onderstaande tabel heeft op geen enkel moment de intentie exhaustief te zijn.

DATUM TITEL PUBLICATIE
 10 november 2009 K.B. waarbij algemeen bindend wordt verklaard de C.A.O. van 30 april 2009 houdende oprichting van een vormingscomité   B.S. 16 december 2009 p. 79138
 10 november 2009 Koninklijk besluit waarbij algemeen bindend wordt verklaard de C.A.O. van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenvaart, tot wijziging van de C.A.O. van 26 november 2007 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de duw- en/of continuvaart.   B.S.  16 december 2009 p. 79137
31 juli 2009 Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2009
10 augustus 2009 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2009 betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2009
12 juni 2009 Richtlijn 2009/56/EG van de Commissie van 12 juni 2009 tot rectificatie, met betrekking tot de omzettingsdatum, van Richtlijn 2008/126/EG tot wijziging van Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen  Publicatieblad van de Europese Unie van 13 juni 2009
6 mei 2009 Wet houdende diverse bepalingen: artikel 7 (aanpassing wet op de binnenbevrachting) en artikels 50 en 51 (aanpassing art. 44ter WIB 1992) Belgisch Staatsblad van 19 mei 2009
30 april 2009 Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een Overlegcomité van de binnenvaart en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 tot instelling van een Oriëntatieraad bij de "Office de Promotion des Voies navigables" (Dienst voor de Bevordering van de Bevaarbare Waterwegen) Belgisch Staatsblad van 5 juni 2009
24 april 2009 Richtlijn 2009/46/EG van de Commissie van 24 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen Publicatieblad van de Europese Unie van 30 april 2009
23 april 2009 Richtlijn 2009/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG met betrekking tot de specificatie van benzine, dieselbrandstof en gasolie en tot invoering van een mechanisme om de emissies van broeikasgassen te monitoren en te verminderen, tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG van de Raad met betrekking tot de specificatie van door binnenschepen gebruikte brandstoffen en tot intrekking van Richtlijn 93/12/EEG  Publicatieblad van de Europese Unie van 5 juni 2009
19 maart 2009 Koninklijk besluit betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen Belgisch Staatsblad van 8 april 2009
17 maart 2009 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren Belgisch Staatsblad van 27 april 2009
4 maart 2009 2009/240/EG - Beschikking van de Commissie van 4 maart 2009 houdende toestemming voor de lidstaten om krachtens Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land bepaalde afwijkingen vast te stellen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 1327) Publicatieblad van de Europese Unie van 17 maart 2009
26 februari 2009 Verordening (EG) nr. 169/2009 van de Raad van 26 februari 2009 houdende de toepassing van mededingingsregels op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren (Gecodificeerde versie) Publicatieblad van de Europese Unie van 5 maart 2009          
23 januari 2009 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 19 december 2008 betreffende de River Information Services op de binnenwateren Belgisch Staatsblad van 19 februari 2009
19 december 2008 Decreet betreffende de River Information Services op de binnenwateren Belgisch Staatsblad van 19 februari 2009
19 december 2008 Rectificatie van Richtlijn 2009/126/EG van de Commissie van 19 december 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen Publicatieblad van de Europese Unie van 4 februari 2009

19 december 2008

Richtlijn 2009/126/EG van de Commissie van 19 december 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen

Publicatieblad van de Europese Unie van 31 januari 2009

 2008: Belgisch Staatsblad & Publicatieblad van de Europese Unie

Dit summiere overzicht wil u in een oogopslag een kijk bieden op de regelgeving met betrekking tot de binnenscheepvaart die anno 2008 officieel werd gepubliceerd. Hierbij fungeren het Belgisch Staatsblad en het Publicatieblad van de Europese Unie als referentiekader. Onderstaande tabel heeft op geen enkel moment de intentie exhaustief te zijn.

DATUM TITEL PUBLICATIE

28 februari 2008

Verordening (EG) nr. 181/2008 van de Commissie van 28 februari 2008 tot vaststelling van een aantal bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 718/1999 van de Raad betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot, met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren (gecodificeerde versie)

Publicatieblad van 29 februari 2008

6 maart 2008

Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996

Belgisch Staatsblad van 8 april 2008

17 april 2008

Besluit van de Waalse Regering tot omzetting van Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de geharmoniseerde ‘River Information Services’ op de binnenwateren in de Gemeenschap (Vertaling)

Belgisch Staatsblad van 24 april 2008

9 mei 2008

Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996 door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, alsmede met zijn bijlagen 1 en 2 en de bij bijlage 2 horende aanhangsels I tot en met V[1]

Belgisch Staatsblad van 13 juni 2008

9 mei 2008

Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996 door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, alsmede met zijn bijlagen 1 en 2 en de bij bijlage 2 horende aanhangsels I tot en met V - Erratum

Belgisch Staatsblad van 23 juni 2008

12 juni 2008

Richtlijn 2008/59/EG van de Raad van 12 juni 2008 tot aanpassing van Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië

Publicatieblad van 27 juni 2008

29 juni 2008 Wet houdende instemming met het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI), gedaan te Boedapest op 22 juni 2001 Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2008

3 juli 2008

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen

Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2008

15 juli 2008

Verordening (EG) nr. 669/2008 van de Commissie van 15 juli 2008 ter aanvulling van bijlage IC van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen

Publicatieblad van 16 juli 2008

15 juli 2008

Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996[2]

Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2008

25 juli 2008 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot vaststelling van de lonen, vergoedingen en arbeidsvoorwaarden en tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen in de binnenscheepvaart Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2008 - Editie 3

31 juli 2008

Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie Binnenvaart

Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2008

6 augustus 2008

Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (“de algemene groepsvrijstellingsverordening”)

Publicatieblad van 9 augustus 2008

11 september 2008 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot omzetting van Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de Gemeenschap Belgisch Staatsblad van 17 september 2008

22 september 2008 Richtlijn 2008/87/EG van de Commissie van 22 september 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen Publicatieblad van 23 september 2008
24 september 2008 Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land Publicatieblad van 30 september 2008
6 oktober 2008 Koninklijk Besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de maritieme en watergebonden activiteiten Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2008
22 oktober 2008 Verordening (EG) nr. 1100/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 inzake de afschaffing van controles aan de grenzen van de lidstaten voor wegvervoer en binnenvaart (Gecodificeerde versie) Publicatieblad van 14 november 2008
 
   Basisregelgeving Belgische Binnenwateren
 Goederenvervoer over de binnenwateren
 Afvalstoffenverdrag


[1] Vlaams Gewest

[2] Waals Gewest

    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Sitemap Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email: