FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB

 
 

II. Reglementering inzake de bemanning

Bemanningsvoorschriften - volledige geconsolideerde versie

- Koninklijke besluiten van 9 maart 2007 en 30 november 2011 betreffende de bemanningsvoorschriften op de Belgische binnenwateren (B.S. van 16/03/2007 en 12/12/2011) en Besluit nr. 226.359 van 10 februari 2014 van de Raad van State (B.S. van 25/08/2014) - geconsolideerde versie

 

- Koninklijk besluit van 24 mei 2006 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden (B.S. van 31/05/2006)

 

- Wet van 21 mei 1991 betreffende het invoeren van een stuurbrevet voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk (B.S. van 26/07/1991)

 

- Koninklijk besluit van 31 mei 2000 houdende goedkeuring van het nieuwe Reglement betreffende het verlenen van Rijnpatenten en van de Bijlagen (B.S. van 22/09/2000)

 

- Koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende het verkrijgen van vaartbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer (B.S. van 30/12/1998)

 

- Ministerieel besluit van 6 december 2002 houdende organisatie van een examen matroos voor de binnenvaart (B.S. van 21/12/2002)

 

- Koninklijk besluit van 27 maart 2007 houdende de organisatie van de examens en de vaststelling van de retributies voor de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart (B.S. van 30/03/2007)

 

 

    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Sitemap Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email: