FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB

 
 

Commissies

COMMISSIE OPLEIDING

Voorzitter:
De heer Pascal ROLAND, ondervoorzitter van het  I.T.B. 
Secretaris:
De heer Frédéric SWIDERSKI, Directeur

De Commissie Scholen van het Instituut is het forum voor discussies rond de problematiek van het onderwijs en kleuteropvang in de sector van de binnenvaart.

De samenstelling van deze commissie is gebaseerd op de vertegenwoordiging van de schippersscholen, de beroepsverenigingen en de bevoegde administratie teneinde onderhandelingen te kunnen voeren over technische en specifieke aspecten van de opvoeding van schipperskinderen en opleiding voor de binnenvaart.

  • WERKGROEP "A.D.N."

Deze werkgroep van de commissie scholen heeft zich tot doel gesteld de basisvoorwaarden mee in werking te stellen die de instellingen voor schippersonderwijs toelaten ADN-opleiding en herscholings- en vervolmakingscursussen te organiseren, zowel in het Nederlands als in het Frans.

  • WERKGROEP "TOEGANG TOT HET BEROEP"

De werkzaamheden van deze werkgroep zijn essentieel bestemd om de kandidaat voor te bereiden op het examen van vakbekwaamheid via individuele opleiding (zonder lessen) terwijl de cursussen gegeven door de promotie-organen (OPVN en PBV) - van zodra ze zullen goedgekeurd zijn door de Minister - aanleiding zullen geven tot het uitreiken van een einddiploma, waarna, na het slagen voor een examen van vakbekwaamheid, georganiseerd door het Directoraat-generaal Vervoer te Land, een getuigschrift van vakbekwaamheid wordt afgeleverd.

  • WERKGROEP "VAARBEWIJS"

Het Instituut verleent zijn medewerking aan de vergaderingen van de Examencommissie voor het vaarbewijs met betrekking tot het goederen- en het personenvervoer met de bedoeling de nodige logistieke steun te verlenen bij de nieuwe examenvragen, aangezien leerstof werd toegevoegd aan het basisprogramma ter voorbereiding van het examen voor het bekomen van de vaarbewijzen.

 

 

JURIDISCHE COMMISSIE

 

Voorzitter :
De heer Koen VAN DEN BORRE, voorzitter van het I.T.B.

Deze werkgroep volgt de werkzaamheden op in verband met de herziening van het Belgische Scheepvaartrecht in het bijzonder en het binnenvaartrecht in het algemeen. 

ECONOMISCHE COMMISSIE

Voorzitter:
De heer Christiaan VAN LANCKER, ondervoorzitter van het I.T.B. 
Secretaris:
De heer Frédéric SWIDERSKI, Directeur
 
Deze Commissie is belast met de algemene economische problematiek, verbonden aan de uitoefening van het beroep van schipper. Tegelijkertijd concentreert zij haar werkzaamheden op de analyse en de bespreking van de gegevens over de binnenvaartmarkt.

  • WERKGROEP " BAROMETER "

In het kader van een marktobservatiesysteem heeft de werkgroep zich tot doel gesteld een kwalitatieve evolutie van de bestaande conjunctuurenquêtes op te maken, zowel inhoudelijk als op het vlak van de betrouwbaarheid.

Een ander objectief dat gesteld wordt is de schippers een barometer verschaffen om de evolutie van de parameters van de kostprijs te berekenen gebaseerd op pertinente referentie-elementen (boekhouders), waarmee moet rekening gehouden worden bij de uitoefening van het beroep van zelfstandig schipper.

 

TECHNISCHE COMMISSIE

Voorzitter:
De heer Stefan HIMPENS, lid van de Raad van Bestuur bij het I.T.B.

De binnenvaart kent tal van technische voorwaarden, vaak opgesteld vanuit internationale hoek. Tijdens de besprekingen van de voorstellen hieromtrent is het van primordiaal belang dat de Belgische vertegenwoordigers voldoende geïnformeerd zijn over de situatie in de Belgische binnenvaart.

Het is de bedoeling om, via deze Technische Commissie, over een overlegorgaan te beschikken dat snel kan anticiperen op geplande aanpassingen van de technische reglementen en dat voldoende moet worden ingelicht over de specifieke noden van dat facet van de binnenvaart. 

COMMISSIE SOCIALE ZAKEN

Voorzitter:
Mevr. Sabrina KEGELS, lid van de Raad van Bestuur bij het I.T.B. 

Deze Commissie Sociale zaken werd opgericht met als doel de nationale en internationale sociale binnenvaartproblematiek op te volgen.
    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Sitemap Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email: