FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB

 
 

2018

2018: Belgisch Staatsblad & Publicatieblad van de Europese Unie

Dit summiere overzicht wil u in een oogopslag een kijk bieden op de regelgeving met betrekking tot de binnenscheepvaart die in 2018 officieel werd gepubliceerd. Hierbij fungeren het Belgisch Staatsblad (B.S.) en het Publicatieblad van de Europese Unie (Pb. L) als referentiekader. Onderstaande tabel heeft op geen enkel moment de intentie exhaustief te zijn.


DATUM TITEL PUBLICATIE 
 22 maart 2018 Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het plan voor ontvangst en verwerking van de afvalstoffen van de Haven van Luik   B.S. 06-04-2018
 1 maart 2018 Koninklijk besluit houdende eervol ontslag van de voorzitter van de onderzoeksraad voor de scheepvaart
 B.S. 08-03-2018
 31 januari 2018 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen   B.S. 23-02-2018
 14 februari 2018 Besluit van de gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv
betreffende de delegatie van bevoegdheden aan de algemeen directeur
 
 B.S. 20-02-2018
 14 februari 2018 Besluit van de Raad van Bestuur houdende de wijziging van het Besluit van de Raad van Bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV houdende de vaststelling van scheepvaartgelden voor de zondagsbediening  B.S. 19-02-2018
 12 januari 2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de omschrijving van de territoriale bevoegdheid van De Vlaamse Waterweg NV   B.S. 15-02-2018
 21 december 2017 Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2012 tot uitvoering van artikel 3, § 4, van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein  B.S. 23-01-2018
 17 november 2017 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 2006 houdende vaststelling van het algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren van het Koninkrijk en van het koninklijk besluit van 19 maart 2009 betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen

 B.S. 19-01-2018

 21 december 2017 Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Dender (bladen 3/17, 7/17, 10/17, 11/17, 12/17, 14/17 en 15/17)   B.S. 15-01-2018
 21 december 2017 Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Haine (bladen 3/21, 6/21, 7/21, 8/21, 9/21, 16/21, 17/21, 20/21 en 15/16)
 B.S. 15-01-2018
 21 december 2017 Besluit van deWaalse Regering tot goedkeuring van de wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de stroomafwaartse Maas en van de Oise (bladen 1/52, 2/52, 3/52, 5/52, 6/52, 7/52, 8/52, 9/52, 10/52, 11/52, 12/52, 16/52, 17/52, 18/52, 19/52, 23/52, 24/52, 29/52, 30/52, 32/52, 34/52, 46/52, 49/52 et 50/52)   B.S. 15-01-2018
 17 december 2017 Wet van 17 december 2017 tot wijziging van de wet van 25 december 2016 tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten   B.S. 09-01-2018

   Basisregelgeving Belgische Binnenwateren
 Goederenvervoer over de binnenwateren
 Afvalstoffenverdrag


[1] Vlaams Gewest

[2] Waals Gewest

 
    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Sitemap Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email: